Ako sa pripraviť na skúšky BT v prechodnom období a od 1.1.2023

Článok bol publikovaný 19.07.2022  v  bezpecnostvpraxi.sk, Autor: Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.


 1. Čo všetko ovládať na skúšky (témy, legislatíva, podmienky žiadostí...), zmení sa niečo od 1.1.2023, čo treba urobiť v prechodnom období, treba žiadať o zmeny ABT-BT BT-BT po novom, aby skúšky platili a iné praktické rady.

Ak potrebujete:
- Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
- Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
- Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR

Prejdite na aktuálnu ponuku kurzov

 


 

Parlament schválil 16. marca 2022 zákon č. 114/2022 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonv v znení neskorších predpisov a to s účinnosťou od 1. januára 2023.

Novela prichádza s dôrazom na zlepšovanie podnikateľského prostredia, znižovanie administratívnej záťaže a zvyšovanie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Medzi tie najzásadnejšie zmeny patrí:

 • zmena periódy oboznamovania z dvoch rokov na tri roky (§ 7 ods. 5)
 • ruší sa pojem autorizovaný bezpečnostný technik (§ 24)
 • upravujú sa povinnosti bezpečnostného technika (23)
 • upravuje sa minimálny počet bezpečnostných technikov podľa počtu zamestnancov príloha č. 1b

Táto novela teda zlučuje odbornú spôsobilosť bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika s tým, že odborná spôsobilosť bezpečnostného technika sa zlúči s odbornosťou súčasného autorizovaného bezpečnostného technika. Cieľom tejto úpravy je zabezpečiť jednotnú úroveň odbornosti a zároveň zvýšenie odbornosti osôb, ktoré vykonávajú funkciu bezpečnostného technika.

Skúška ABT/Súčasný stav do 1.1.2023

Podmienky žiadosti

Podmienky sú stanovené v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.), konkrétne v ustanovení § 24 v nadväznosti na ustanovenia §21, 22, 23 zákona č. 124/2006 Z. z.

Žiadateľ pre vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia ABT doručí na NIP žiadosť ako fyzická osoba, ktorá bude ním podpísaná (žiadosť nezasiela prostredníctvom zamestnávateľa).

Žiadosť má obsahovať:

 •  osobné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu),
 •  doklad o skončení úplného stredného alebo VŠ vzdelania
 •  platné osvedčenie BT – úradne overené,
 •  písomné potvrdenia o absolvovaní AOP – úradne overené,
 •  potvrdenie praxe BT – originály,
 •  dodávateľsko-odberateľské zmluvy – kópie,
 •  správny poplatok vo výške 33 eur.

Dĺžka odbornej praxe BT ku dňu podania žiadosti musí byť najmenej dva roky a počíta sa odo dňa vydania osvedčenia BT. Prax nemusí byť súvislá, jednotlivé obdobia a formy praxe sa spočítavajú, ale v prípade, že sa obdobia praxe prekrývajú, akceptuje sa len jedno obdobie.

Formy praxe:

 •  prax vykonáva BT ako zamestnanec na pracovnú zmluvu
 •  prax vykonáva BT ako živnostník pre odberateľov
 •  prax vykonáva BT ako odborný zamestnanec BTS u odberateľa/ov

Pri výkone praxe formou živnostenského oprávnenia, musí byť zapísaný predmet živnosti BT. Neuznáva sa prax BT vykonávaná na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študentov, prax vykonávaná cez tretiu osobu, prax vykonávaná v rámci doktorandského štúdia, prax bez zapísaného predmetu BT v živnostenskom oprávnení, prax pre zamestnávateľa/odberateľa, ktorý nemá zamestnancov, prax vykonávaná prostredníctvom personálnych agentúr.

Prax BT u subjektov v prílohe č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. musí byť vykonávaná pod dozorom ABT. Dozor ABT zabezpečuje s osobou ABT/BTS priamo zamestnávateľ/odberateľ. Dozor uzatvorený medzi osobami BT a ABT sa neuznáva. Dozor ABT je potrebné uvádzať do potvrdenia o praxi BT.

Potvrdenie o praxi musí byť podpísané s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby, resp. osobami podľa Obchodného registra príslušného Okresného súdu. Ak je podpísané inou osobou, tak je potrebné zároveň doručiť aj jej plnomocenstvo na zastupovanie zamestnávateľa/odberateľa v pracovnoprávnych vzťahoch.

Priebeh skúšky

Po doručení potrebných dokumentov, NIP pošle žiadateľovi minimálne 3 týždne pred termínom skúšky pozvánku poštou.

Samotná skúška na ABT sa skladá z písomnej a ústnej časti. Písomná časť prebieha formou testu. Testy sú zamerané na rôzne časti problematiky BOZP:

 1. Všeobecné
 2. Faktory pracovného prostredia
 3. Doprava
 4. Lesníctvo
 5. Poľnohospodárstvo
 6. Strojárstvo
 7. Trhový dohľad
 8. VTZ
 9. Stavebníctvo

a sú zverejnené na nasledovnom odkaze v prílohách:

https://www.ip.gov.sk/okruhy-otazok-na-ustnu-cast-skusky-abt/

Momentálne je možné si vybrať či žiadateľ urobí test online z domu alebo priamo na NIP v Košiciach. Ak si vyberie možnosť online testu, na email sa mu odošlú prihlasovacie údaje a spolu s termínom dokedy musí absolvovať test.

Samotný test sa skladá zo 40 otázok pričom pre úspešné absolvovanie písomnej časti je potrebné správne zodpovedať 30 otázok (75%). Po úspešnom absolvovaní testu žiadateľ pokračuje na ústnu skúšku.  Ústna skúška prebieha priamo na NIP v Košiciach pred trojčlennou komisiou. Žiadateľ si najskôr vylosuje náhodne z každého okruhu jednu otázku, ktoré zodpovedá v poradí aké si vyberie. Odpovede na ústne otázky sú bodované, (max. 2body za každú otázku). Na to aby bol žiadateľ úspešný musí získať z ústnej skúšky min. 4body, zároveň však platí že žiadateľ musí preukázať odbornú spôsobilosť vo všetkých oblastiach týkajúcich sa BOZP t.j. musí preukázať vedieť odpovedať aspoň z časti na všetky otázky. Pokiaľ žiadateľ získa za prvé dve otázky po 2 body a z tretej otázky má 0 bodov, neurobil skúšku.

Čo sa týka samotného bodovania platí ak žiadateľ odpovie správne bez pomoci komisie získa 2 body, ak zodpovedá časť otázky samostatne príp. mu komisia pomôže návodnými otázkami získa 1 bod.

Otázky na ústnu časť sú členené do 3 okruhov:

 1. Všeobecné otázky v oblasti BOZP  
 2. Otázky podľa odvetvovej kvalifikácie
 3. Otázky podľa prierezovej kvalifikácie, úrazy

Presné znenie otázok je možné nájsť na tomto odkaze: https://www.ip.gov.sk/okruhy-otazok-na-ustnu-cast-skusky-abt/

Skúšky ABT organizuje NIP spravidla štvrťročne. Pozvánka na skúšky ABT je zasielaná žiadateľom tri týždne pred termínom skúšky. Zo skúšky v prípade neúčasti je potrebné písomné ospravedlnenie s dokladovaním dôvodu neúčasti zaslané na NIP najneskôr v deň skúšky ABT.

Pri účastí na AOP je potrebné, aby bol vydaný písomný doklad o absolvovaní AOP, nestačí vyznačiť dátumy AOP na zadnej strane osvedčenia BT.

Čo sa zmení po 1.1.2023?

Prijatým zákonom 114/2022  Z.z. sa zlúči odborná spôsobilosť autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostného technika a ponechá sa iba odborná spôsobilosť s názvom „bezpečnostný technik“. Cieľom je zabezpečiť jednotnú úroveň odbornosti a zároveň zvýšenie odbornosti osôb, ktoré vykonávali funkciu bezpečnostného technika.

Odborná úroveň a kompetencie bezpečnostného technika budú na úrovni súčasného autorizovaného bezpečnostného technika. Jednotnosť odbornej úrovne všetkých bezpečnostných technikov bude zabezpečená predovšetkým jednotným overením ich odborných vedomostí prostredníctvom skúšok pred skúšobnou komisiou zriadenou Národným inšpektorátom práce.


Odborne spôsobilé osoby – bezpečnostní technici, ktorým bolo vydané osvedčenie bezpečnostného technika výchovno-vzdelávacou inštitúciou do 31.12.2022 budú musieť požiadať národný inšpektorát práce o vykonanie skúšok bezpečnostného technika, čím sa zaručí ich odborná úroveň, tak ako keby boli v súčasnosti autorizovanými bezpečnostnými technikmi. V prípade, že odborne spôsobilé osoby, ktorým bolo vydané osvedčenie bezpečnostného technika osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, nepožiadajú Národný inšpektorát práce o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia bezpečnostného technika do konca legisvakačnej doby takéto osvedčenie o odbornej spôsobilosti stratí platnosť.

Dopĺňa sa nová kompetencia Národného inšpektorátu práce vykonávať skúšku spôsobilosti žiadateľa o uznanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika podľa osobitného predpisu.

Skúška ABT/stav po 1.1.2023

Podmienky žiadosti

Žiadateľ pre vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia BT doručí na NIP žiadosť ako fyzická osoba, ktorá bude ním podpísaná (žiadosť nezasiela prostredníctvom zamestnávateľa).

Žiadosť má obsahovať:

 •  osobné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu),
 •  doklad o skončení úplného stredného alebo VŠ vzdelania
 •  písomné potvrdenia o absolvovaní AOP – úradne overené,
 •  správny poplatok vo výške 33 eur.

Podľa vyjadrenia NIP bude skúška prebiehať takou istou formou ako doteraz, teda test s možnosťou urobiť ho online z domu a ústna skúška na NIP v Košiciach.  Témy skúškových otázok sa budú revidovať a aktualizované témy zverejní NIP na svojej stránke.

Čo sa týka už vydaných osvedčení BT, platia podmienky počas prechodného obdobia uvedené v zákone 114/2022 Z.z.

Súčasné osvedčenia ABT sa nebudú meniť ani netreba žiadať o nové osvedčenia, pokiaľ nenastala zmena osobných údajov. Teda platí, že fyzická osoba s platným osvedčením autorizovaného bezpečnostného technika vydaným pred 1. januárom 2023 je fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika.

Podmienky počas prechodného obdobia

Prechodné ustanovenia:

Osvedčenie bezpečnostného technika vydané pred 1. januárom 2023 stráca platnosť najneskôr 1. januára 2025. Fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 1. januárom 2023 môže do straty platnosti tohto osvedčenia podľa prvej vety vykonávať činnosti, ktoré bol oprávnený vykonávať bezpečnostný technik podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022. Zamestnávateľ môže do 31. decembra 2024 zabezpečiť vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby fyzickou osobou s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 1. januárom 2023 v rozsahu, v ktorom bol oprávnený tieto úlohy vykonávať bezpečnostný technik podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.

Fyzická osoba s platným osvedčením autorizovaného bezpečnostného technika vydaným pred 1. januárom 2023 je fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika. U fyzickej osoby podľa prvej vety lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 23 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2023 začala plynúť odo dňa vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika alebo odo dňa ukončenia predchádzajúcej odbornej prípravy pred 1. januárom 2023.

Konanie o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika začaté pred 1. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022; Národný inšpektorát práce vydá žiadateľovi osvedčenie bezpečnostného technika.

NIP upozorňuje na dôležitú skutočnosť že od 1.1.2025 osvedčenie BT ktoré nevydal NIP stráca platnosť.  Žiadateľ musí v dostatočnom predstihu urobiť skúšky aby k 1.1.2025 už mal vydané osvedčenie BT od NIP. To znamená cca najneskôr na konci októbra treba odoslať žiadosť vzhľadom na celý proces (zasadnutie komisie, oznámenie termíny skúšky 3 týždne pred, skúšky).


Článok bol publikovaný 19.07.2022  v  bezpecnostvpraxi.sk, Autor: Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.


 

Prečítajte si aj

Aktuality

Kurzy a školenia

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23.09. - 18.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz
Termín: 17. - 18.07.2024 - prihlásiť sa
Termín: 01. - 02.08.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21. - 22.08.2024 - prihlásiť sa
...viac termínov


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23. - 24.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)
Termín: E-learnig - kedykoľvek - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 21.10. - 15.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 16. - 18.09.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)
Termín: 28. - 30.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Akreditovaný kurz Lektor
Termín: 25.11. - 06.12.2024 - prihlásiť sa (video kurz + prezenčne BA)


Celoslovenský aktualizačný seminár​​​​​​​ - Permon
Termín: 09. - 11.10.2024 - prihlásiť sa


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov
Termín: 20.09. - 30.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


​​​​​​​Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 12.09.2024 - prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 10.10.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21.11.2024 - prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - online
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa