Ochrana osobných údajov

Zásady a spôsob ochrany spracúvania osobných údajov

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.  vložka číslo 29036/B

Spoločnosť Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete pracovnom, obchodnom ako aj vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete jasným, zrozumiteľným a dobrovoľným spôsobom. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované spoločnosťou Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., pri využívaní Vašich osobných údajov, ako aj siete Internet a inej alternatívnej elektronickej komunikácie.

Spoločnosť Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.. je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku. Spoločnosť Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. spracováva  podľa internej smernice len tie osobné údaje, na ktoré dotknutá osoba udelila výslovný súhlas s poukázaním na ustanovenie čl. 6 ods. 1., písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ďalej len „GDPR“ a ustanovenie § 13 ods. 1. písm. a) zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov..., alebo ktoré sú potrebné na vydanie konkrétneho dokumentu, potvrdenia, preukazu, certifikátu alebo osvedčenia našou spoločnosťou.

Spoločnosť spracováva len osobné údaje ustanovené v jednotlivých ustanoveniach zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov, t.j. „predmetom spracúvania sú výlučne pohlavie, titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa, e-mailový a telefonický kontakt prípadne zdravotnú spôsobilosť na prácu dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby vydania príslušného dokladu  dotknutej osobe a evidencie týchto údajov. Spoločnosť Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. údaje dotknutých osôb neposkytuje žiadnej tretej strane ani spoločnostiam na marketingové účely.            

Môžete nám poskytnúť vašu e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo atď., aby sme Vám mohli poskytnúť informácie o našich službách, zaradiť vás do našich aktivít, seminárov, kurzov alebo Vás informovať o akciách a podujatiach  ktoré organizuje Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. a ktoré Vás zaujímajú. Ubezpečujeme Vás, že spoločnosť Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. prijala všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti Vami poskytovaných údajov, hlavne:

  • Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti vašich osobných údajov.
  • Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti.
  • Všetci oprávnení zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, musia dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov stanovené v zákone NR SR č. 18/2018 Z.z. čestným vyhlásením potvrdili mlčanlivosť o týchto údajoch.
  • Na zaručenie ochrany Vašich osobných údajov našou spoločnosť udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získavame a spracovávame.
  • Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli spoločnosti.
  • Naša spoločnosť nebude nikdy zdieľať Vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou tretích strán, ktorá ich plánuje použiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.
  • Naša spoločnosť nebude používať vaše osobné informácie (vrátane vašej e-mailovej adresy) na priamu alebo nepriamu komunikáciu, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas alebo tento súhlas odvoláte.
  • Naša spoločnosť ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete osobne alebo prostredníctvom webovej lokality, vo svojich databázach, tak dlho, ako je primerane potrebné s ohľadom na platnú legislatívu SR. To znamená, že vaše osobné údaje uchováme primeranú dobu po tom, ako prestanete používať služby našej spoločnosti alebo používať túto webovú lokalitu. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané
  • Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na adrese balaz@ibp.sk
  • Ak by sme mali nejaké otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť na adrese ibp@ibp.sk , radi Vám odpovieme.