Certifikáty - vydané oprávnenia a osvedčenia

IBP je akreditovaná organizácia na vykonávanie vzdelávania a služieb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi a je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR s nasledovnými oprávneniami :

Certifikát č. Q-0165/18 ISO 9001:2015 služby, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, ochrany zdravia, na úseku ochrany pred požiarmi a environmentu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národný inšpektorát práce :
č. VVZ-0154/08-01.1
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky zamestnancov a vedúcich zamestnancov
č. VVZ-000010-06-01.2 Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
č. VVZ-1078/07-02.1 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení tlakových
č. VVZ-1077/07-02.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových
č. VVZ-1079/07-02.3 Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení tlakových
č. VVZ-1097/07-03.1 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení zdvíhacích
č. VVZ-1096/07-03.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích
č. VVZ-1094/07-03.4 Výchova a vzdelávanie viazačov bremien
č. VVZ-0964/07-04.1 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení plynových
č. VVZ-0965/07-04.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových
č. VVZ-0966/07-04.3 Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových
č. VVZ-0629/07-05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných  elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
č. VVZ-0608/07-05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických
č. BTS-000035-06 Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby

Ministerstvo vnútra SR :
č. 9/2021 Vykonávanie základnej a ďalšej odbornej prípravy technikov PO

Ministerstvo školstva SR :
č. 2213/2019/120/1 Lektor – 100 hod.
č. 2213/2019/16/1 Práca s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami – 10 hod.
č. 2213/2019/16/2 Odborná príprava zamestnancov pre prácu s azbestom – 10 hod.
č. 2213/2022/59/1 Elektrotechnické minimum – 400 hod.

Ministerstvo zdravotníctva SR:
č. Z30410-2015-OZdV
Kurz prvej pomoci

Okresný úrad Bratislava, odbor živnostenského podnikania:
OU-BA-OZP1-2017/101883-2
Dohľad nad pracovnými podmienkami č. živnostenského registra 104-24337

Technická inšpekcia Bratislava:
č. 243/1/2013-EZ-S,O (OU,R,M)-E1-A,B Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických, oprava VTZ elektrických v rozsahu – oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, objekty bez nebezpečenstva  výbuchu a s nebezpečenstvom výbuchu