Certifikáty - vydané oprávnenia a osvedčenia

Certifikáty a oprávnenia - inštitút bezpečnosti práce

Inštitút bezpečnosti práce (IBP) je akreditovaná organizácia na vykonávanie vzdelávania a služieb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi a je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR s nasledovnými oprávneniami :

Certifikát č. Q-0165/18 ISO 9001:2015 služby, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, ochrany zdravia, na úseku ochrany pred požiarmi a environmentu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národný inšpektorát práce :
č. VVZ-0154/08-01.1 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky zamestnancov a vedúcich zamestnancov
č. VVZ-000010-06-01.2 Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
č. VVZ-1078/07-02.1 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení tlakových
č. VVZ-1077/07-02.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových
č. VVZ-1079/07-02.3 Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení tlakových
č. VVZ-1097/07-03.1 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení zdvíhacích
č. VVZ-1096/07-03.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích
č. VVZ-1094/07-03.4 Výchova a vzdelávanie viazačov bremien
č. VVZ-0964/07-04.1 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení plynových
č. VVZ-0965/07-04.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových
č. VVZ-0966/07-04.3 Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových
č. VVZ-0629/07-05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných  elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
č. VVZ-0608/07-05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických
č. VVZ-0016/20-06.1 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
č. VVZ-0017/20-10.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej píly pri ťažbe dreva
č. 226000608/10/2022/ZZ/S S-odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zariadení zdvíhacích
č. 226000607/10/2022/TZ/S S-odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zariadení tlakových
č. 226000606/10/2022/PZ/S S-odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zariadení plynových
č. BTS-000035-06 Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby

Ministerstvo vnútra SR :
č. 9/2021 Vykonávanie základnej a ďalšej odbornej prípravy technikov PO

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v príslušných gramatických tvaroch (MŠVVaŠ SR):
č. 2213/2019/120/1 Lektor – 100 hod.
č. 2213/2024/7/1 Práca s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami – 10 hod.
č. 2213/2024/7/2 Odborná príprava zamestnancov pre prácu s azbestom – 10 hod.
č. 2213/2022/59/1 Elektrotechnické minimum – 400 hod.

Ministerstvo zdravotníctva SR:
č. Z30410-2015-OZdV 
Kurz prvej pomoci

Okresný úrad Bratislava, odbor živnostenského podnikania:
OU-BA-OZP1-2017/101883-2 
Dohľad nad pracovnými podmienkami č. živnostenského registra 104-24337

Technická inšpekcia Bratislava:
č. 243/1/2013-EZ-S,O (OU,R,M)-E1-A,B Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických, oprava VTZ elektrických v rozsahu – oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, objekty bez nebezpečenstva  výbuchu a s nebezpečenstvom výbuchu

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva