Civilná ochrana

Civilná ochrana  (CO) je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (MU). Poslaním civilnej ochrany (CO) je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach (MU) a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie (MS).

Naša spoločnosť Inštitút bezpečnosti práce vychádza pri implementácií zákona o civilnej ochrane (CO) :

 - z plánu hlavných úloh civilnej ochrany pre príslušný kalendárny rok
 - z výpisu analýzy územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalosti vydávaným príslušným Okresným úradom

Tieto poznatky sú smerodajné  pre ďalšie spracovanie potrebnej dokumentácie tj. :

 - vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva,
 - vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
 - informovanie a vzdelávanie na úseku civilnej ochrany ( jednotiek civilnej ochrany (CO), oboznamovanie zamestnancov)
 

Na základe našich dlhoročných a praktických skúseností Vám vieme ponúknuť:

 1. Vedenie príslušnej dokumentácie a jej aktualizáciu.

 2. Poradenstvo v oblasti civilnej ochrany (CO).

 3. Spoluprácu s úradmi a obcami pri riešení ochrany obyvateľstva.

 4. Vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany (CO).

 5. Vypracovania karty civilnej ochrany (CO)

 

V prípade záujmu o naše služby alebo produkty nás neváhajte kontaktovať:

Západoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

Stredoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

Východoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk