Civilná ochrana

Civilná ochrana (CO) je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (MU). Poslaním civilnej ochrany (CO) je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach (MU) a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie (MS).

Z čoho vychádzame pri implementácií zákona o civilnej ochrane (CO) :
 - Z plánu hlavných úloh civilnej ochrany pre príslušný kalendárny rok
 - Z výpisu analýzy územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalosti vydávaným príslušným Okresným úradom

Tieto poznatky sú smerodajné  pre ďalšie spracovanie potrebnej dokumentácie tj. :
 - vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva,
 - vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
 - informovanie a vzdelávanie na úseku civilnej ochrany (školenie jednotiek civilnej ochrany (CO), oboznamovanie zamestnancov)

 

Čo Vám teda vieme ponúknuť prostredníctvom našich služieb ?

 1. Vedenie príslušnej dokumentácie a jej aktualizáciu.

 2. Poradenstvo v oblasti civilnej ochrany (CO).

 3. Spoluprácu s úradmi a obcami pri riešení ochrany obyvateľstva.

 4. Vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany (CO).


Potrebujete poradiť?
Mgr. Stanislav Zemanovič
Tel.: 0918 954 396
E-mail: zemanovic@ibp.sk