Poradenstvo

Našim zmluvným klientom a odberateľom služieb poskytujeme bezplatné poradenstvo.

Ak ste náš zmluvný klient alebo odberateľ služieb kontaktuje svojho prideleného bezpečnostného technika.

Ak ešte nie ste náš zmluvný klient alebo odberateľ služieb a chcete sa ním stať, napíšte nám na bozp@ibp.sk

S čím Vám vieme pomôcť?

Vypracovanie dokumentácie BOZP (posudzovanie rizík, smernica BOZP, skladovanie, prevádzkové poriadky, traumatologický plán, zobrazovacie jednotky, vedenie vozidla, politika BOZP, poskytovanie osobných ochranných pracovných pomôcok, alkohol, nočná práca, postup pri úraze, zásady vo výškach a ďalšie)

Vypracovanie dokumentácie OPP (požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, požiarna identifikačná karta, požiarna kniha, projekt požiarnej bezpečnosti stavieb a ďalšie)

Vypracovanie dokumentácie PZS (vstupný audit, hodnotenie rizík, kategorizácia pracovných činností, prevádzkové poriadky, smernica na lekárske preventívne prehliadky a ďalšie)

Šetrenie pracovných úrazov

Zastupovanie pri kontrolách dozoru (inšpektorát práce, hasiči, regionálny úrad verejného zdravotníctva)

Cvičný požiarny poplach

Kontroly BOZP na pracoviskách
(dodržiavanie zásad, nosenie ochranných prostriedkov, stav pracoviska, kontrola požívanie drog a alkoholu)

Koordinácia BOZP na stavenisku 

Vypracovanie plánu BOZP (stavenisko)

Preventívne protipožiarne prehliadky

Práce vo výškach (predaj prostriedkov osobného zabezpečenia, vypracovanie technologických postupov pre práce vo výškach)

Predaj protipožiarneho príslušenstva

Kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych hadíc

Revízie elektrických, zdvíhacích a plynových zariadení (elektrické spotrebiče, inštalácie, žeriavy, brány sporáky, rozvody a mnohé ďalšie)

Kurzy prvej pomoci (akreditovaný ministerstvom zdravotníctva)

Bezpečnostné značenie (označenie schodov, hasiacich prístrojov, hydrantov, únikových ciest a východov, hydrantov, ohlasovní požiarov a mnohé ďalšie)

Školenia bežne aj v angličtine alebo nemčine:
•    oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o bezpečnosti práce
•    školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi
•    školenie vodičov referentských vozidiel
•    školenie vo výškach a nad voľnou hĺbkou/horolezeckou technikou
•    školenie na chemické faktory
•    školenie zemných prác
•    školenie vodičov nákladnej dopravy
•    školenie elektrotechnikov (základné, aktualizačné, opakované)
•    školenie civilnej ochrany
•    protipožiarnych hliadok
•    overovanie vedomostí

Ergonómia práce (posudzovanie pracovísk, navrhovanie opatrení v záujme predchádzanie vzniku chorôb z povolania )

Organizovanie spoločenský podujatí na tému BOZP, PO, PZS (podujatia z vyšším počtom osôb, deň BOZP)