Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

 

Stavebníctvo je jednou z najrizikovejších odvetví, ktoré majú za následok smrť  alebo ťažkú ujmu na zdraví. Spoločnosť Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. poskytuje stavebníkovi spoľahlivo kompletné služby v oblasti BOZP pri realizácii stavebných prác, ako aj v projektovej fázy prostredníctvom koordinátora bezpečnosti.

 

Koordinácia bezpečnosti zahŕňa najmä:
 

 • uplatnenie všeobecných zásad prevencie bozp a požiadavky v ohľade na bezpečnosť pri práci
 • kontrolovanie správneho uplatňovania pracovných postupov.
 • dohľad nad zabezpečením vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.
 • spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné.
 • úprava plánu BOZP so zreteľom na zmeny v priebehu prác
 • dohľad nad dodržiavaním plán BOZP
 • určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp.
 • umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov.
 • prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu prác.
 • podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi.
 • dohľad nad poriadkom a čistotou na stavenisku.
 • určovanie podmienok na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok,
 • uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov
 • spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi.
 • vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti.
 • dohľad nad technickou údržbou zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov.
 • určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky.
 • návrh technických alebo organizačných riešení, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať.

V prípade záujmu o naše služby alebo produkty nás neváhajte kontaktovať:

Západoslovenský región:
Ing. Tomáš Vyskoč
vyskoc@ibp.sk

Stredoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

Východoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

 

Koordinácia BOZP subdodávateľov

Spracovanie dokumentácie BOZP - plán BOZP

Školenie BOZP, Práce vo výškach