Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

 

Stavebníctvo je jednou z najrizikovejších odvetví, ktoré majú za následok smrť  alebo ťažkú ujmu na zdraví. Spoločnosť Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. poskytuje stavebníkovi spoľahlivo kompletné služby v oblasti BOZP pri realizácii stavebných prác, ako aj v projektovej fázy prostredníctvom koordinátora bezpečnosti.

 

Koordinácia bezpečnosti zahŕňa najmä:
 

 • uplatnenie všeobecných zásad prevencie bozp a požiadavky v ohľade na bezpečnosť pri práci
 • kontrolovanie správneho uplatňovania pracovných postupov.
 • dohľad nad zabezpečením vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.
 • spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné.
 • úprava plánu BOZP so zreteľom na zmeny v priebehu prác
 • dohľad nad dodržiavaním plán BOZP
 • určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp.
 • umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov.
 • prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu prác.
 • podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi.
 • dohľad nad poriadkom a čistotou na stavenisku.
 • určovanie podmienok na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok,
 • uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov
 • spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi.
 • vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti.
 • dohľad nad technickou údržbou zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov.
 • určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky.
 • návrh technických alebo organizačných riešení, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať.

V prípade záujmu o naše služby alebo produkty nás neváhajte kontaktovať:

Západoslovenský región:
Ing. Tomáš Vyskoč
vyskoc@ibp.sk

Stredoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

Východoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

 

Koordinácia BOZP subdodávateľov

Spracovanie dokumentácie BOZP - plán BOZP

Školenie BOZP, Práce vo výškach

Služby BOZP, OPP, PZS

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23.09. - 18.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz
Termín: 17. - 18.07.2024 - prihlásiť sa
Termín: 01. - 02.08.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21. - 22.08.2024 - prihlásiť sa
...viac termínov


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23. - 24.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)
Termín: E-learnig - kedykoľvek - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 21.10. - 15.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 16. - 18.09.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)
Termín: 28. - 30.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Akreditovaný kurz Lektor
Termín: 25.11. - 06.12.2024 - prihlásiť sa (video kurz + prezenčne BA)


Celoslovenský aktualizačný seminár​​​​​​​ - Permon
Termín: 09. - 11.10.2024 - prihlásiť sa


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov
Termín: 20.09. - 30.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


​​​​​​​Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 12.09.2024 - prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 10.10.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21.11.2024 - prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - online
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa