Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci (BOZP) je ukotvená čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a upravuje  ju komplikovaný systém právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Náš odborný tím autorizovaných bezpečnostných technikov, revíznych technikov, lektorov v spolupráci s uznávanými štátnymi autoritami Vám ponúka svoje skúsenosti v najvyššej kvalite na slovenskom trhu. 

 

Priority BOZP:

 • Zaistiť bezpečnosť, zdravie a pracovnú schopnosť zamestnancov
 • Prispieť k eliminovaniu škôd zamestnávateľa na zariadeniach, výrobkoch, v službách, pri výlukách v pracovnom procese a iné finančné straty v dôsledku zanedbania BOZP

Služby BOZP:

 • Vstupný audit BOZP
 • Oboznamovanie s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v zmysle §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
 • Oboznamovanie vodičov referentských vozidiel v zmysle §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
 • Oboznamovanie s prácami vo výškach a nad voľnou hĺbkou v zmysle §3 vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z.
 • Oboznamovanie so zemnými prácami v zmysle §3 vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z.
 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Vedenie a aktualizácia agendy BOZP
 • Pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Šetrenie pracovných úrazov
 • Prítomnosť pri kontrolách BOZP inšpektorátom práce
 • Poradenstvo - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Lekárnička prvej pomoci, piktogramy a ostatné značenie BOZP
 • Audit BOZP (hĺbková kontrola stavu BOZP s odporúčaniami)
 • Skúšky na požívanie alkoholických nápojov a iných omamných látok
 • Organizovanie "dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci" účelom ktorého je zvýšenie úrovne kultúry BOZP v konkrétnej spoločnosti. Hravými metódami a formami vštepovať zamestnancom dôležitosť BOZP či už z hľadiska sociálneho alebo ekonomického
 • Koordinácia zasadnutia komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Oboznamovanie zástupcov zamestnancov pre BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP

S čím Vám vieme pomôcť?

Vypracovanie dokumentácie BOZP (posudzovanie rizík, smernica BOZP, skladovanie, prevádzkové poriadky, traumatologický plán, zobrazovacie jednotky, vedenie vozidla, politika BOZP, poskytovanie osobných ochranných pracovných pomôcok, alkohol, nočná práca, postup pri úraze, zásady vo výškach a ďalšie)

Vypracovanie dokumentácie OPP (požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, požiarna identifikačná karta, požiarna kniha, projekt požiarnej bezpečnosti stavieb a ďalšie)

Vypracovanie dokumentácie PZS (vstupný audit, hodnotenie rizík, kategorizácia pracovných činností, prevádzkové poriadky, smernica na lekárske preventívne prehliadky a ďalšie)

Šetrenie pracovných úrazov

Zastupovanie pri kontrolách dozoru (inšpektorát práce, hasiči, regionálny úrad verejného zdravotníctva)

Cvičný požiarny poplach

Kontroly BOZP na pracoviskách
(dodržiavanie zásad, nosenie ochranných prostriedkov, stav pracoviska, kontrola požívanie drog a alkoholu)

Koordinácia BOZP na stavenisku 

Vypracovanie plánu BOZP (stavenisko)

Preventívne protipožiarne prehliadky

Práce vo výškach (predaj prostriedkov osobného zabezpečenia, vypracovanie technologických postupov pre práce vo výškach)

Predaj protipožiarneho príslušenstva

Kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych hadíc

Revízie elektrických, zdvíhacích a plynových zariadení (elektrické spotrebiče, inštalácie, žeriavy, brány sporáky, rozvody a mnohé ďalšie)

Kurzy prvej pomoci (akreditovaný ministerstvom zdravotníctva)

Bezpečnostné značenie (označenie schodov, hasiacich prístrojov, hydrantov, únikových ciest a východov, hydrantov, ohlasovní požiarov a mnohé ďalšie)

Školenia bežne aj v angličtine alebo nemčine:
•    oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o bezpečnosti práce
•    školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi
•    školenie vodičov referentských vozidiel
•    školenie vo výškach a nad voľnou hĺbkou/horolezeckou technikou
•    školenie na chemické faktory
•    školenie zemných prác
•    školenie vodičov nákladnej dopravy
•    školenie elektrotechnikov (základné, aktualizačné, opakované)
•    školenie civilnej ochrany
•    protipožiarnych hliadok
•    overovanie vedomostí

Ergonómia práce (posudzovanie pracovísk, navrhovanie opatrení v záujme predchádzanie vzniku chorôb z povolania )

Organizovanie spoločenský podujatí na tému BOZP, PO, PZS (podujatia z vyšším počtom osôb, deň BOZP)