Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci (BOZP) je ukotvená čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a upravuje  ju komplikovaný systém právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Náš odborný tím autorizovaných bezpečnostných technikov, revíznych technikov, lektorov v spolupráci s uznávanými štátnymi autoritami Vám ponúka svoje skúsenosti v najvyššej kvalite na slovenskom trhu. 

 

Priority BOZP:

 • Zaistiť bezpečnosť, zdravie a pracovnú schopnosť zamestnancov
 • Prispieť k eliminovaniu škôd zamestnávateľa na zariadeniach, výrobkoch, v službách, pri výlukách v pracovnom procese a iné finančné straty v dôsledku zanedbania BOZP

Služby BOZP:

 • Vstupný audit BOZP
 • Oboznamovanie s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v zmysle §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
 • Oboznamovanie vodičov referentských vozidiel v zmysle §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
 • Oboznamovanie s prácami vo výškach a nad voľnou hĺbkou v zmysle §3 vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z.
 • Oboznamovanie so zemnými prácami v zmysle §3 vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z.
 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Vedenie a aktualizácia agendy BOZP
 • Pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Šetrenie pracovných úrazov
 • Prítomnosť pri kontrolách BOZP inšpektorátom práce
 • Poradenstvo - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Lekárnička prvej pomoci, piktogramy a ostatné značenie BOZP
 • Audit BOZP (hĺbková kontrola stavu BOZP s odporúčaniami)
 • Skúšky na požívanie alkoholických nápojov a iných omamných látok
 • Organizovanie "dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci" účelom ktorého je zvýšenie úrovne kultúry BOZP v konkrétnej spoločnosti. Hravými metódami a formami vštepovať zamestnancom dôležitosť BOZP či už z hľadiska sociálneho alebo ekonomického
 • Koordinácia zasadnutia komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Oboznamovanie zástupcov zamestnancov pre BOZP

 Potrebujete poradiť?
Mgr. Stanislav Zemanovič
Tel.: 0918 954 396
E-mail: zemanovic@ibp.sk

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP