Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci (BOZP) je ukotvená čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a upravuje  ju komplikovaný systém právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Spoločnosť Inštitút bezpečnosti práce s. r. o., ktorú tvorí odborný tím autorizovaných bezpečnostných technikov, revíznych technikov a lektorov v spolupráci s uznávanými štátnymi autoritami Vám prostredníctvom bezpečnostnotechnickej služby ponúka svoje skúsenosti v najvyššej kvalite v rámci celého Slovenska.

Naše služby zahŕňajú:

 • vypracovanie kompletnej dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • vedenie a aktualizácie agendy BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci)
 • zabezpečenie školení, workshopov, seminárov a kurzov pre zamestnancov formou e-learningu alebo prezenčnou formou (aktuálne školenia si môžete pozrieť tu: https://www.ibp.sk/bozp-opp-vsetky-kurzy-skolenia/ )
 • vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradených technických zariadeniach elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích (elektrické spotrebiče, inštalácie, žeriavy, brány sporáky, rozvody a mnohé ďalšie)
 • pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • šetrenie pracovných úrazov
 • prítomnosť pri kontrolách zo strany inšpektorátu práce
 • odbornú poradenskú činnosť  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • vykonávanie vstupných auditov a pravidelných kontrol BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri prácina pracoviskách
 • pomoc pri odstraňovaní nedostatkov zistených pri kontrolách BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri prácina pracoviskách
 • vykonávanie skúšok na požívanie alkoholických nápojov a iných omamných látok
 • organizovanie "dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci" účelom ktorého je zvýšenie úrovne kultúry BOZP v konkrétnej spoločnosti. Hravými metódami a formami vštepovať zamestnancom dôležitosť BOZP či už z hľadiska sociálneho alebo ekonomického
 • koordináciu zasadnutia komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • koordináciu BOZP na stavenisku

Školenia a kurzy, ktoré Vám vieme zabezpečiť aj v anglickom alebo nemeckom jazyku:

 • vstupné a opakované oboznamovanie zamestnancov s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci
 • oboznamovanie zástupcov zamestnancov
 • oboznamovanie vodičov referentských vozidiel
 • oboznamovanie s prácami vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • oboznamovanie so zemnými prácami
 • školenia civilnej ochrany
 • školenia prvej pomoci
 • školenia obsluhy vysokozdvižného vozíka
 • školenie obsluhy motorovej píly pri ťažbe dreva
 • školenia obsluhy stavebných strojov
 • školenia viazača bremien
 • školenia žeriavnika
 • školenia na obsluhu hydraulickej ruky
 • školenia na obsluhu zdvíhacej plošiny
 • školenia na obsluhu zvislých posuvných brán
 • školenia na obsluhu tlakového a plynového zariadenia
 • školenia na obsluhu kotlov do 100kW
 • prípravné školenie kuričov IV. – V. triedy

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZPBezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZPBezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZPBezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP


V prípade záujmu o naše služby alebo produkty nás neváhajte kontaktovať:

Západoslovenský región:
Ing. Tomáš Vyskoč
vyskoc@ibp.sk

Stredoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

Východoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk


Služby BOZP, OPP, PZS

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva