Príprava ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika - Video kurz

hour_glass
16 hodín
Rozsah kurzu
map-location
Kdekoľvek
Miesto konania
price-tag-klub-ibp
50,00 € bez DPH (60,00 € s 20% DPH)
Cena pre členov klubu IBP
price-tag
55,00 € bez DPH (66,00 € s 20% DPH)
Cena
Video kurz
Video kurz
V reálnom čase cez PC, tablet alebo smartfón.
Kontaktná osoba:
Stanislav Baláž
0911 177 515

Kurz prebieha formou Videokonferencie v reálnom čase.

Na kurze budú preberané aktuálne spracované otázky.
Absolventi našej prípravy ku skúškam na ABT majú 100% úspešnosť pri skúškach.

Prípravu ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika (ABT) organizujeme pre bezpečnostných technikov (BT) minimálne s dvojročnou praxou, ktorí sa prihlásili alebo sa chcú prihlásiť na vykonávanie skúšky podľa § 24 zákona 124/2006 Z.z o BOZP v znení neskorších predpisov na získanie kvalifikácie autorizovaného bezpečnostného technika (ABT), ktorá prebieha na Národnom inšpektoráte práce.

BONUS : účastníci získajú aktuálne právne predpisy v elektronickej podobe 

Autorizovaný bezpečnostný technik

Autorizovaný bezpečnostný technik je bezpečnostný technik podľa § 23, ktorý po absolvovaní najmenej dvoch rokov odbornej praxe bezpečnostného technika po získaní osvedčenia bezpečnostného technika úspešne vykonal skúšku pred skúšobnou komisiou vymenovanou Národným inšpektorátom práce.

Autorizovaným bezpečnostným technikom je aj fyzická osoba, ktorej na základe písomnej žiadosti obsahujúcej meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v odseku 3 písm. a) a d) a najmenej päťročné plnenie odborných činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere vydá Národný inšpektorát práce osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika. O vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika možno písomne požiadať najneskôr do dvoch rokov od skončenia plnenia uvedených odborných činností.

Žiadateľ o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika (ďalej len „žiadateľ“) podá na Národný inšpektorát práce písomnú žiadosť, v ktorej uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu.

Pri odbornej skúške musí žiadateľ preukázať znalosť právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosť uplatňovať ich a znalosť požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosť prakticky ich vykonávať; okruh požiadaviek Národný inšpektorát práce zverejňuje obvyklým spôsobom.

Národný inšpektorát práce je povinný vydať žiadateľovi do 15 dní po úspešne vykonanej skúške alebo do 30 dní po podaní žiadosti podľa odseku 2 osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika. Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitú dobu.

Žiadateľ, ktorý nevykonal skúšku úspešne, môže o jej opakovanie požiadať najneskôr do šiestich mesiacov od neúspešne vykonanej skúšky, ak v písomnej žiadosti o opakovanie skúšky preukáže absolvovanie najmenej troch mesiacov odbornej praxe po neúspešne vykonanej skúške.

Národný inšpektorát práce zastaví konanie o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika, ak sa žiadateľ na skúšku alebo opakovanú skúšku bez ospravedlnenia nedostavil, nepožiadal o opakovanie skúšky podľa odseku 8 alebo ju nevykonal úspešne.

Autorizovaný bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika aktualizačnú odbornú prípravu podľa osobitného predpisu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov.

Autorizovaný bezpečnostný technik, ktorému bolo odobraté osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika, môže požiadať o vykonanie odbornej skúšky a vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika.

Národný inšpektorát práce je povinný bezplatne vydať autorizovanému bezpečnostnému technikovi nové osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika, ak písomne oznámi a dokladmi preukáže zmenu svojho mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu a priloží pôvodné osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika.

Pri žiadosti o vydanie duplikátu sa platí poplatok 5 eur zakúpený na pobočkách Slovenskej pošty.

Národný inšpektorát práce vedie evidenciu osvedčení autorizovaného bezpečnostného technika a zverejňuje ich zoznam. Národný inšpektorát práce vyčiarkne z evidencie vydaných osvedčení autorizovaného bezpečnostného technika osvedčenie, ktoré bolo odobraté podľa § 25. Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika stráca platnosť, ak autorizovaný bezpečnostný technik neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu podľa odseku 10.
    
Odobratie osvedčenia a zákaz činnosti:

Príslušný inšpektorát práce je povinný odobrať osvedčenie bezpečnostného technika a Národný inšpektorát práce je povinný odobrať osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika, ak bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik pri plnení odborných činností závažným spôsobom alebo opakovane konal v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Príslušný inšpektorát práce je povinný zakázať osobné vykonávanie odborných úloh bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika fyzickej osobe, ktorá je zamestnávateľom, alebo štatutárnemu orgánu zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, ak pri plnení odborných úloh bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika závažným spôsobom alebo opakovane konali v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Žiadateľ pre vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia ABT doručí na NIP žiadosť ako fyzická osoba, ktorá bude ním podpísaná (žiadosť nezasiela prostredníctvom zamestnávateľa).

Žiadosť má obsahovať:

     - osobné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu),
     - doklad o skončení úplného stredného alebo VŠ vzdelania
     - platné osvedčenie BT – úradne overené,
     - písomné potvrdenia o absolvovaní AOP – úradne overené,
     - potvrdenie praxe BT – originály,
     - dodávateľsko-odberateľské zmluvy – kópie,
     - správny poplatok vo výške 33 eur.

Dĺžka odbornej praxe BT ku dňu podania žiadosti musí byť najmenej dva roky a počíta sa odo dňa vydania osvedčenia BT. Prax nemusí byť súvislá, jednotlivé obdobia a formy praxe sa spočítavajú, ale v prípade, že sa obdobia praxe prekrývajú, akceptuje sa len jedno obdobie.

Formy praxe:

     - prax vykonáva BT ako zamestnanec na pracovnú zmluvu
     - prax vykonáva BT ako živnostník pre odberateľov
     - prax vykonáva BT ako odborný zamestnanec BTS u odberateľa/ov

Pri výkone praxe formou živnostenského oprávnenia, musí byť zapísaný predmet živnosti BT.

Neuznáva sa prax BT vykonávaná na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študentov, prax vykonávaná cez tretiu osobu, prax vykonávaná v rámci doktorandského štúdia, prax bez zapísaného predmetu BT v živnostenskom oprávnení, prax pre zamestnávateľa/odberateľa, ktorý nemá zamestnancov, prax vykonávaná prostredníctvom personálnych agentúr.

Začlenenie zamestnávateľa/odberateľa do prílohy č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. je podľa prideleného SK NACE a je verejne prístupné na www. statistics.sk/register organizácií. Prax BT u subjektov v prílohe č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. musí byť vykonávaná pod dozorom ABT. Dozor ABT zabezpečuje s osobou ABT/BTS priamo zamestnávateľ/odberateľ. Dozor uzatvorený medzi osobami BT a ABT sa neuznáva. Dozor ABT je potrebné uvádzať do potvrdenia o praxi BT.

Potvrdenie o praxi musí byť podpísané s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby, resp. osobami podľa Obchodného registra príslušného Okresného súdu. Ak je podpísané inou osobou, tak je potrebné zároveň doručiť aj jej plnomocenstvo na zastupovanie zamestnávateľa/odberateľa v pracovnoprávnych vzťahoch.

Správny poplatok sa hradí formou e-kolku. Správne poplatky zakúpené v kolkomatoch na katastrálnych úradov, klientskych centrách Ministerstva vnútra sú nesprávne a neakceptujú sa.

Skúšky ABT organizuje NIP spravidla štvrťročne. Pozvánka na skúšky ABT je zasielaná žiadateľom tri týždne pred termínom skúšky. Zo skúšky v prípade neúčasti je potrebné písomné ospravedlnenie s dokladovaním dôvodu neúčasti zaslané na NIP najneskôr v deň skúšky ABT. Pri opakovanej skúške ABT sa správny poplatok neplatí.

Pri účastí na aktualizačnej odbornej príprave je potrebné, aby bol vydaný písomný doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy, nestačí vyznačiť dátumy aktualizácie na zadnej strane osvedčenia bezpečnostného technika. Bezpečnostný technik je povinný zúčastniť sa aktualizačnej odbornej prípravy do 5 rokov od vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika a následne do 5 rokov od poslednej aktualizácie u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie BT – činnosť 01.2. Aktuálny zoznam týchto osôb je zverejnený na web stránke NIP. Je potrebné preveriť si, či oprávnená osoba na výchovu a vzdelávanie nemá odobraté oprávnenie na výchovu a vzdelávanie BT- v činnosti 01.2.

 

Zdroj: https://www.ip.gov.sk/bozp/autorizovany-bt/

Zdroj: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-124