Základná odborná príprava bezpečnostných technikov

calendar
13.05. - 07.06.2024
Termín konania
clock
8:00 - 15:00
Čas konania
hour_glass
176 hodín
Rozsah kurzu
map-location
Video kurz,
Miesto konania
price-tag-klub-ibp
450,00 € bez DPH (540,00 € s 20% DPH)
Cena pre členov klubu IBP
price-tag
460,00 € bez DPH (552,00 € s 20% DPH)
Cena
E-learning 50%
E-learning 50%
časť kurzu je e-learnig a časť prezenčne
Odborné školenie
Odborné školenie
REPAS
REPAS
Video kurz
Video kurz
V reálnom čase cez PC, tablet alebo smartfón.
Zo zákona
Zo zákona
Kurz potrebný zo zákona
Vami vybraný termín:
13.05. - 07.06.2024 Termín konania 8:00 - 15:00
Čas konania
Bratislava - E-learning 50% E-learning 50% Video kurz Video kurz
460,00 € bez DPH (552,00 € s 20% DPH)
450,00 € bez DPH (540,00 € s 20% DPH) klub IBP
Registračný formulár - prihláška na termín 13.05. - 07.06.2024
* - povinné údaje1 x 552,00 € s DPH
spolu k úhrade: 552,00 € s DPH
Kontaktná osoba: vzdelavanie@ibp.sk, 0905 812 407
Ďalšie termíny: Aktuálne neprebiehajú žiadne ďalšie kurzy

Termíny počas, ktorých sa účastník pripája na kurz technika cez Zoom:
1. sústredenie: online- cez ZOOM 13.05. - 17.05.2024
2. sústredenie: e-learning - online  20.05. - 31.05.2024
3. sústredenie: online- cez ZOOM  03.06. - 07.06.2024 

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov (BT)Kurzy a školenia BOZP, bezpečnostný technik

Kurz organizujeme na základe novely zákona č. 124/2006 Z. z. platnej od 01.01.2023. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s novelou legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vybraných oblastí, ktoré sú potrebné k úspešnému absolvovaniu skúšok na NIP SR. Základná odborná príprava bezpečnostných technikov sa uskutoční v štyroch sústredeniach a končí sa potvrdením o absolvovaní kurzu, ktoré je podmienkou na prihlásenie sa na skúšky na NIP SR.

Podmienkou zaradenia do základného kurzu bezpečnostných technikov (BOZP) je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
Kurzy a školenia BOZP, bezpečnostný technik

Zmena zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe novely č. 114/2022 Z. z. od 01. januára 2023

Som autorizovaný bezpečnostný technik. Čo mám robiť, aby som mal platné osvedčenie bezpečnostného technika?
Od 01. 01. 2023 sa podľa novely č. 114/2022 Z. z. zavádza jednotný pojem „bezpečnostný technik“. Osvedčenia bezpečnostného technika bude od 01. 01. 2023 vydávať iba Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“).
To znamená, že autorizovaný bezpečnostný technik (ďalej „ABT“) sa od 01. 01. 2023 stane automaticky bezpečnostným technikom (ďalej „BT“). Osvedčenia ABT sa meniť nebudú, iba v prípade, ak ABT požiada o zmenu osobných údajov, tak po doručení pôvodne vydaného osvedčenia ABT mu už bude vydané osvedčenie BT.

Som BT. Stratí moje osvedčenie BT platnosť?
Ten, kto má vydané osvedčenie BT do 31. 12. 2022 bude mať možnosť od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2024 získať osvedčenie BT vydané NIP. To znamená, že zašle na NIP žiadosť o vydanie osvedčenia BT, doloží úradne overený doklad o vzdelaní, predloží úradne overené platné osvedčenie BT a správny poplatok vo výške 33€. Následne bude žiadosť predložená na schválenie do Akreditačnej komisie NIP a tri týždne pred termínom skúšky bude žiadateľovi zaslaná pozvánka na skúšku BT.
Z dôvodu vyššie uvádzaných lehôt, odporúčame žiadosť o vydanie osvedčenia BT zaslať najneskôr do konca septembra 2024. Osvedčenie BT musí byť vydané v roku 2024, nakoľko 01. 01. 2025 pôvodné vydané osvedčenie BT stráca
platnosť podľa § 39k ods.2 zákona č. 124/2006 Z. z. vznp. Upozorňujeme aj na situáciu neúspešne vykonanej skúšky BT, kedy má žiadateľ možnosť požiadať o vykonanie opakovanej skúšky v lehote do 6 mesiacoch po neúspešne vykonanej skúške. Lehota oznámiť žiadateľovi termín opakovanej skúšky najmenej tri týždne vopred platí.
Žiadosti je možné zasielať až po termíne 01. 01. 2023.

Nemám osvedčenie BT a chcem ho získať. Ako mám postupovať?
Záujemca o BT si podá prihlášku u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá má vydané oprávnenie na činnosť 01.2 a absolvuje odbornú prípravu. Po absolvovaní odbornej prípravy si podá žiadosť na NIP o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia BT, ku ktorej doloží úradne overený doklad o vzdelaní, originál alebo úradne overený doklad o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie BT a doklad o úhrade správneho poplatku 33€. Následne po schválení žiadosti v Akreditačnej komisii NIP mu bude tri týždne pred termínom skúšky poštou zaslaná pozvánka na skúšku BT. Upozorňujeme, že ak má žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku, pozvánka na skúšku BT je automaticky zasielaná do tejto elektronickej schránky. Po úspešne absolvovanej skúške bude žiadateľovi vydané osvedčenie BT.
Ak žiadateľ získal doklad o odbornom vzdelaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na škole (ďalej „doklad“), tak zašle na NIP žiadosť o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia BT, ku ktorej doloží tento doklad spolu s úradne overeným dokladom o vzdelaní a doklad o úhrade správneho poplatku 33€. Následne po schválení žiadosti v Akreditačnej komisii NIP, mu bude tri týždne pred termínom skúšky poštou zaslaná pozvánka na skúšku BT. Upozorňujeme, že ak má žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku, pozvánka na skúšku BT je automaticky zasielaná do tejto elektronickej schránky. Po úspešne absolvovanej skúške bude žiadateľovi vydané osvedčenie BT.

Ako prebieha skúška BT?
Skúška BT sa skladá s písomnej časti a ústnej časti. Otázky na písomnú a ústnu časť skúšky sú zverejnené na web stránke NIP. V písomnej časti žiadateľ absolvuje test, ktorý pozostáva zo 40 otázok. Test má možnosť žiadateľ absolvovať aj online. Ak je test úspešný na 75 a viac percent, t. j. 30 a viac otázok je vyznačených správne, tak žiadateľ postupuje na ústnu časť skúšky, kde si vyťahuje z troch okruhov otázok po jednej otázke (spolu 3 otázky) a následne odpovedá pred skúšobnou komisiou. Po odpovedi a sčítaní bodov za jednotlivé odpovede má oznámený výsledok skúšky. Ak je úspešný, NIP mu vydá osvedčenie BT. Zoznam vydaných osvedčení BT je zverejnený na web stránke NIP.
V prípade, že skúška na bezpečnostného technika bude neúspešná, žiadateľ má možnosť požiadať o vykonanie opakovanej skúšky. Žiadosť o vykonanie opakovanej skúšky musí podať do 6 mesiacoch po neúspešne vykonanej skúške.

ZDROJ: Zmena zákona č. 124/2006 od 1. januára 2023 - Národný inšpektorát práce (gov.sk)

ziadost-o-vydanie-osved.-BT.doc (live.com)
ziadost-o-opak.-skusku-BT-1.doc (live.com)

 

§ 23 Bezpečnostný technik
(1) Bezpečnostným technikom je fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika (ďalej len „osvedčenie bezpečnostného technika“) vydané Národným inšpektorátom práce.
(2) Podmienkou na vydanie osvedčenia bezpečnostného technika je, že žiadateľ
a) získal úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvoval odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov a úspešne vykonal skúšku bezpečnostného technika,
b) získal odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na oprávnenej škole, ktorá obsah a rozsah študijného zamerania bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vymedzila po dohode s Národným inšpektorátom práce, a tak získala oprávnenie na výchovu a vzdelávanie bezpečnostného technika (ďalej len „škola“), a úspešne vykonal skúšku bezpečnostného technika alebo
c) má najmenej päťročnú prax inšpektora práce.28)
(3)Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na základe žiadosti; žiadateľ o osvedčenie bezpečnostného technika podľa odseku 2 písm. c) môže podať žiadosť o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika najneskôr do dvoch rokov od skončenia vykonávania činnosti inšpektora práce. Žiadateľ v žiadosti o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu a k žiadosti priloží
a) doklad o získaní úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a doklad o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov, ak žiada o osvedčenie bezpečnostného technika podľa odseku 2 písm. a),
b) doklad o získaní odborného vzdelania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na škole, ak žiada o osvedčenie bezpečnostného technika podľa odseku 2 písm. b),
c) doklad o najmenej päťročnej praxi inšpektora práce, ak žiada o osvedčenie bezpečnostného technika podľa odseku 2 písm. c),
d) doklad o zaplatení správneho poplatku.

(4) Skúška bezpečnostného technika sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce z radov odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Členom skúšobnej komisie musí byť najmenej jeden bezpečnostný technik a najmenej jeden inšpektor práce s odbornou praxou inšpektora práce najmenej tri roky. Skúška bezpečnostného technika pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Dátum konania skúšky bezpečnostného technika Národný inšpektorát práce písomne oznámi žiadateľovi najmenej tri týždne vopred.

(5) Podmienkou úspešného vykonania skúšky bezpečnostného technika žiadateľom je preukázanie znalosti právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosti uplatňovať ich a znalosti požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosti prakticky ich vykonávať; okruh požiadaviek Národný inšpektorát práce zverejňuje obvyklým spôsobom.

(6) Žiadateľ, ktorý vykonal skúšku bezpečnostného technika neúspešne, môže do šiestich mesiacov odo dňa neúspešne vykonanej skúšky bezpečnostného technika požiadať Národný inšpektorát práce o opakovanie skúšky bezpečnostného technika.

(7) Národný inšpektorát práce zastaví konanie o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika, ak sa žiadateľ nedostavil na skúšku bezpečnostného technika alebo na opakovanie skúšky bezpečnostného technika bez ospravedlnenia, nepožiadal o opakovanie skúšky bezpečnostného technika podľa odseku 6 alebo opakovanú skúšku bezpečnostného technika vykonal neúspešne.

(8) Národný inšpektorát práce vydá žiadateľovi osvedčenie bezpečnostného technika do 15 dní odo dňa úspešne vykonanej skúšky bezpečnostného technika alebo do 30 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika, ak žiadateľ žiada o osvedčenie bezpečnostného technika podľa odseku 2 písm. c).

Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas a obsahuje:
a) názov a sídlo Národného inšpektorátu práce,
b) ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, na základe ktorého sa vydáva osvedčenie bezpečnostného technika,
c) evidenčné číslo osvedčenia bezpečnostného technika,
d) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu bezpečnostného technika,
e) dátum vykonania skúšky bezpečnostného technika; to neplatí pre osvedčenie bezpečnostného technika vydané na základe splnenia podmienky podľa odseku 2 písm. c),
f) dátum a miesto vydania osvedčenia bezpečnostného technika,
g) meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie; to neplatí pre osvedčenie bezpečnostného technika vydané na základe splnenia podmienky podľa odseku 2 písm. c) a osvedčenie vydané podľa odseku 12,
h) odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkciu a podpis zástupcu Národného inšpektorátu práce.

(9) Bezpečnostný technik je povinný do piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia bezpečnostného technika absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je bezpečnostný technik povinný absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v osvedčení bezpečnostného technika dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy a zároveň vydá bezpečnostnému technikovi písomné potvrdenie o jej absolvovaní.

(10) Osvedčenie bezpečnostného technika stráca platnosť
a) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia bezpečnostného technika podľa § 25 ods. 1,
b) ak bezpečnostný technik neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu.

(11) Bezpečnostný technik, ktorému bolo odobraté osvedčenie bezpečnostného technika, môže opätovne požiadať o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia bezpečnostného technika.
(12) Národný inšpektorát práce je povinný po overení zmeny mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu bezpečnostného technika bezplatne vydať bezpečnostnému technikovi nové osvedčenie bezpečnostného technika, ak písomne oznámi zmenu svojho mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu a priloží pôvodné osvedčenie bezpečnostného technika.

Fyzická osoba môže činnosť bezpečnostného technika namiesto osvedčenia bezpečnostného technika vykonávať na základe platného dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti;19c) na tento doklad sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 9 až 14 a § 25 ods. 1.“.

Osvedčenie bezpečnostného technika vydané pred 01. januárom 2023 stráca platnosť najneskôr 01. januára 2025. Fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 01. januárom 2023 môže do straty platnosti tohto osvedčenia podľa prvej vety vykonávať činnosti, ktoré bol oprávnený vykonávať bezpečnostný technik podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022. Zamestnávateľ môže do 31. decembra 2024 zabezpečiť vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby fyzickou osobou s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 01. januárom 2023 v rozsahu, v ktorom bol oprávnený tieto úlohy vykonávať bezpečnostný technik podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022. Národný inšpektorát práce odoberie osvedčenie bezpečnostného technika fyzickej osobe podľa druhej vety, ak táto fyzická osoba pri plnení odborných činností závažným spôsobom alebo opakovane konala v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Fyzická osoba s platným osvedčením autorizovaného bezpečnostného technika vydaným pred 01. januárom 2023 je fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika. U fyzickej osoby podľa prvej vety lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 23 ods. 9 v znení účinnom od 01. januára 2023 začala plynúť odo dňa vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika alebo odo dňa ukončenia predchádzajúcej odbornej prípravy pred 01. januárom 2023.
Konanie o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika začaté pred 01. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022; Národný inšpektorát práce vydá žiadateľovi osvedčenie bezpečnostného technika.“.

Minimálny počet bezpečnostných technikov podľa počtu zamestnancov
A.
Minimálny počet bezpečnostných technikov u zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo skupiny je uvedený v prílohe č. 1
Počet zamestnancov      Počet bezpečnostných technikov
do 400 zamestnancov    najmenej jeden bezpečnostný technik
od 401 do 800 zamestnancov    najmenej dvaja bezpečnostní technici
od 801 do 1 200 zamestnancov    najmenej traja bezpečnostní technici
nad 1 200 zamestnancov    najmenej traja bezpečnostní technici a na každých začatých 1 000 zamestnancov najmenej jeden ďalší bezpečnostný technik
B.
Minimálny počet bezpečnostných technikov u zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo skupiny nie je uvedený v prílohe č. 1
Počet zamestnancov    Počet bezpečnostných technikov
do 600 zamestnancov    najmenej jeden bezpečnostný technik
od 601 do 1 200 zamestnancov    najmenej dvaja bezpečnostní technici
od 1 201 do 15 000 zamestnancov    najmenej dvaja bezpečnostní technici a na každých začatých 1 000 zamestnancov najmenej jeden ďalší bezpečnostný technik
nad 15 000 zamestnancov    najmenej 12 bezpečnostných technikov a na každých začatých 1 500 zamestnancov najmenej jeden ďalší bezpečnostný technik“.

ZDROJ: 114/2022 Z.z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa záko... - SLOV-LEX

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva