Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov

hour_glass
400 hodín
Rozsah kurzu
map-location
Bratislava, Žilina, Košice, Kdekoľvek
Miesto konania
price-tag
800,00 € bez DPH (960,00 € s 20% DPH)
Cena
Odborné školenie
Odborné školenie
REPAS
REPAS
Video kurz
Video kurz
V reálnom čase cez PC, tablet alebo smartfón.
Zo zákona
Zo zákona
Kurz potrebný zo zákona

Získajte osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika (§ 21 - elektrotechnik)

Elektrotechnické minimum pre neelektrikárov je nadstavbové štúdium určené na získanie základného elektrotechnického vzdelania potrebného na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov. Tento kurz sa zameriava na prácu v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu do 1000 V v súlade s § 21 A.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre osoby bez elektrotechnického vzdelania a praxe, ktoré chcú získať potrebné vedomosti a zručnosti pre výkon činností elektrotechnika.

Akreditovaný kurz s celoštátnou platnosťou

Kurz Elektrotechnické minimum (§ 21 - elektrotechnik) pre neelektrikárov je akreditovaný MŠ SR pod číslom 2213/2022/59/1. Po úspešnom absolvovaní získate osvedčenie o elektrotechnickom minime, osvedčenie na § 21 (č. oprávnenia NIP: VVZ-0629/07-05.1).

Priebeh kurzu

Kurz prebieha online cez videokonferenciu na platforme Google Meet. Teoretická a praktická časť, písomné testy a záverečná ústna skúška sa uskutočňujú v piatky a soboty. Ak sa nemôžete zúčastniť na niektoré termíny, lektori vám poskytnú učebné materiály a prednášky na samoštúdium. K dispozícii sú aj konzultačné hodiny, počas ktorých môžete diskutovať s lektormi o odborných otázkach.

Čo kurz zahŕňa

Cena kurzu zahŕňa:

 • Nadstavbové štúdium
 • Učebné materiály
 • Vydanie osvedčenia o elektrotechnickom minime
 • Osvedčenie na § 21

Podmienky prihlásenia a minimálne požiadavky

Po prihlásení na konkrétny termín vám zašleme pozvánku s organizačnými pokynmi a záväznú prihlášku, ktorú treba vyplniť a poslať späť e-mailom. Vzhľadom na vysoký záujem o kurz odporúčame skoré prihlásenie kvôli kapacite.

Minimálne požiadavky na uchádzača:

 • Stredné odborné vzdelanie technického zamerania bez maturity s výučným listom
 • Úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou
 • Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom

Prihláste sa ešte dnes!

Zabezpečte si svoje miesto v kurze a získajte kvalifikáciu potrebnú pre úspešnú kariéru v elektrotechnike. Kontaktujte nás pre viac informácií a rezervujte si svoje miesto.

Kvalifikácie a požiadavky pre elektrotechnikov

§ 21 Elektrotechnik

Elektrotechnik (§ 21) je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie. Táto osoba môže vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom v rozsahu svojho odborného vzdelania, ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom programe s minimálnym rozsahom 400 hodín.

Školy s elektrotechnickým zameraním, ktoré zahrňujú aj výučbu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, môžu overovať odbornú spôsobilosť elektrotechnika ako súčasť záverečných skúšok.

§ 22 Samostatný elektrotechnik

Samostatný elektrotechnik (§ 22) je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11. Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb a najviac dvoch elektrotechnikov. Osoba s vysokoškolským elektrotechnickým vzdelaním pracujúca v laboratóriu môže samostatne vykonávať činnosť na technickom zariadení elektrickom po splnení praxe.

§ 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky (§ 23) je fyzická osoba spĺňajúca požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a má odbornú prax podľa prílohy č. 11. Táto osoba môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a riadiť činnosť ďalších elektrotechnikov a poučených osôb bez obmedzenia počtu.

§ 24 Revízny technik

Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (§ 24) je fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou elektrotechnika a odbornou praxou podľa prílohy č. 11. Revízny technik môže vykonávať odborné prehliadky a skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického, riadiť činnosť elektrotechnikov a vykonávať skúšky po ukončení výroby.

Zápočet dĺžky odbornej praxe

Do odbornej praxe samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činnosti alebo prevádzky a revízneho technika sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom. Ak bola činnosť prerušená na viac ako tri roky, započítava sa len polovica času pred prerušením. Polovica času na inom technickom zariadení elektrickom sa tiež započítava do praxe.

Právne predpisy a požiadavky

Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci môže fyzická osoba vykonávať určené pracovné činnosti len na základe platného preukazu alebo osvedčenia. Podmienky pre vydanie týchto dokladov zahŕňajú vek minimálne 18 rokov, odborné vzdelanie a prax, zdravotnú spôsobilosť a absolvovanie odbornej prípravy. Aktualizácia odborných vedomostí je potrebná každých päť rokov.

Osoba s preukazom, osvedčením alebo dokladom je povinná dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia predpisov môže príslušný inšpektorát práce tieto doklady odobrať.

Zdroj: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-124
Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/508/20140901

Aktuality

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23.09. - 18.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz
Termín: 17. - 18.07.2024 - prihlásiť sa
Termín: 01. - 02.08.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21. - 22.08.2024 - prihlásiť sa
...viac termínov


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23. - 24.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)
Termín: E-learnig - kedykoľvek - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 21.10. - 15.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 16. - 18.09.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)
Termín: 28. - 30.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Akreditovaný kurz Lektor
Termín: 25.11. - 06.12.2024 - prihlásiť sa (video kurz + prezenčne BA)


Celoslovenský aktualizačný seminár​​​​​​​ - Permon
Termín: 09. - 11.10.2024 - prihlásiť sa


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov
Termín: 20.09. - 30.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


​​​​​​​Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 12.09.2024 - prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 10.10.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21.11.2024 - prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - online
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa


 

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva