Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

hour_glass
120 hodín
Rozsah kurzu
map-location
Bratislava, Kdekoľvek
Miesto konania
price-tag-klub-ibp
330,00 € bez DPH (396,00 € s 20% DPH)
Cena pre členov klubu IBP
price-tag
340,00 € bez DPH (408,00 € s 20% DPH)
Cena
Odborné školenie
Odborné školenie
Prezenčne
Prezenčne
Prezenčná forma štúdia
REPAS
REPAS
Video kurz
Video kurz
V reálnom čase cez PC, tablet alebo smartfón.
Zo zákona
Zo zákona
Kurz potrebný zo zákona

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (požiarny technik)

POZOR! Kurz bude prebiehať kombinovane: online / prezenčne podľa výberu účastníka. Pri prihlasovaní treba zadať do poznámky účastníka: online alebo prezenčne.

Kurz Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (požiarny technik) sa uskutočňuje kombinovane: online alebo prezenčne, podľa vášho výberu. Pri prihlasovaní nezabudnite do poznámky uviesť vašu preferenciu. Tento kurz prebieha v súlade s § 11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v rozsahu troch týždňových sústredení.

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom teoretické vedomosti, praktické skúsenosti a aplikačné postupy potrebné na výkon funkcie technika požiarnej ochrany. Po úspešnom absolvovaní získate potvrdenie, ktoré je potrebné predložiť skúšobnej komisii na príslušnom krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru.

Overovanie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany

Overenie odbornej spôsobilosti môže absolvovať fyzická osoba, ktorá úspešne ukončila odbornú prípravu. Potvrdenie o absolvovaní platí 18 mesiacov a overovanie musí prebehnúť najneskôr do 6 mesiacov od skončenia prípravy. Ak požiarny technik požiada o overenie počas platnosti osvedčenia, môže si zachovať svoju odbornú spôsobilosť aj po jeho zániku, najviac však na 12 mesiacov.

Raz za päť rokov musí technik požiarnej ochrany absolvovať pravidelné overenie spôsobilosti po aktualizačnej odbornej príprave. Po treťom úspešnom overení, ak vykonával činnosti technika požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, jeho osvedčenie nadobúda platnosť bez časového obmedzenia.

Prihlasovanie na kurz a overovanie spôsobilosti

Prihlásiť sa môžete písomne na miestne príslušnom krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru podľa trvalého bydliska. Potrebné doklady zahŕňajú občiansky preukaz, potvrdenie o absolvovaní prípravy, overenú fotokópiu platného osvedčenia, doklad o vzdelaní a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Priebeh overovania

Overovanie prebieha pred skúšobnou komisiou, a pozostáva z písomnej časti (50 otázok) a ústnej časti (zodpovedanie troch otázok). Po úspešnom absolvovaní a zaplatení správneho poplatku vo výške 120 € za overenie a 10 € za osvedčenie, vám bude vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti s platnosťou 5 rokov. Ak skúšku nevyhoviete, máte možnosť ju dvakrát zopakovať.

Správne poplatky môžete uhradiť elektronickým kolkom prostredníctvom systému E-KOLOK alebo zakúpením kolkov na pobočkách Slovenskej pošty.  http://www.elektronickekolky.sk/,  http://www.posta.sk/.

Navštívte našu web stránku pre viac informácií a prihlasovacie formuláre. Nezmeškajte šancu stať sa kvalifikovaným technikom požiarnej ochrany a zabezpečte si odbornú spôsobilosť pre vašu profesiu.

Odborná spôsobilosť technikov požiarnej ochrany

Technikom požiarnej ochrany môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorá zahŕňa vzdelanie, teoretické vedomosti, praktické skúsenosti a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov. Odbornú spôsobilosť môže získať fyzická osoba po absolvovaní odbornej prípravy a úspešnom overení.

Špecialista požiarnej ochrany musí mať vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru. Technik požiarnej ochrany môže získať odbornú spôsobilosť s úplným stredným vzdelaním.

Odbornú spôsobilosť overuje a osvedčenie vydáva krajské riaditeľstvo. Platnosť osvedčenia je päť rokov, pričom po treťom získaní odbornej spôsobilosti a najmenej desaťročnej praxi je osvedčenie bez časového obmedzenia.

Aktualizačná odborná príprava je povinná každých päť rokov, bez nej je osvedčenie neplatné. Krajské riaditeľstvo môže osvedčenie odobrať v prípade pozbavenia spôsobilosti na právne úkony alebo závažného porušenia povinností.

Prihlasovanie na overenie odbornej spôsobilosti

Prihlášku podáva fyzická osoba písomne na príslušný štátny orgán. Súčasťou prihlášky sú potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, fotokópia platného osvedčenia, overený doklad o najvyššom stupni vzdelania.

Priebeh overovania

Overenie pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná časť obsahuje 50 otázok a hodnotí sa klasifikačným stupňom vyhovel pri správnych odpovediach na 90 % otázok. Ústna časť zahŕňa tri otázky, každú z iného okruhu, a hodnotí sa tiež klasifikačným stupňom vyhovel pri zodpovedaní všetkých otázok.

Ak žiadateľ na skúške nevyhovie, môže ju dvakrát opakovať. Ak nevyhovie ani na druhej opakovanej skúške, musí absolvovať základnú odbornú prípravu znova.

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti zaniká

Platnosť osvedčenia zaniká uplynutím platnosti, neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy, odobratím osvedčenia alebo úmrtím odborne spôsobilej osoby.

Navštívte našu web stránku pre viac informácií a prihlasovacie formuláre. Zabezpečte si odbornú spôsobilosť pre vašu profesiu ešte dnes!

   
   

Zdroj: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-121

Zdroj: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-314

Aktuality

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23.09. - 18.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz
Termín: 17. - 18.07.2024 - prihlásiť sa
Termín: 01. - 02.08.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21. - 22.08.2024 - prihlásiť sa
...viac termínov


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23. - 24.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)
Termín: E-learnig - kedykoľvek - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 21.10. - 15.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 16. - 18.09.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)
Termín: 28. - 30.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Akreditovaný kurz Lektor
Termín: 25.11. - 06.12.2024 - prihlásiť sa (video kurz + prezenčne BA)


Celoslovenský aktualizačný seminár​​​​​​​ - Permon
Termín: 09. - 11.10.2024 - prihlásiť sa


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov
Termín: 20.09. - 30.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


​​​​​​​Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 12.09.2024 - prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 10.10.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21.11.2024 - prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - online
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa


 

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva