Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci (BOZP) je ukotvená čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a upravuje  ju komplikovaný systém právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Náš odborný tím autorizovaných bezpečnostných technikov, revíznych technikov, lektorov v spolupráci s uznávanými štátnymi autoritami Vám ponúka svoje skúsenosti v najvyššej kvalite na slovenskom trhu. 

Priority BOZP:

 • Zaistiť bezpečnosť, zdravie a pracovnú schopnosť zamestnancov
 • Prispieť k eliminovaniu škôd zamestnávateľa na zariadeniach, výrobkoch, v službách, pri výlukách v pracovnom procese a iné finančné stratyv dôsledku zanedbania BOZP

Služby BOZP:

 • Vstupný audit BOZP
 • Oboznamovanie s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v zmysle §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
 • Oboznamovanie vodičov referentských vozidiel v zmysle §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
 • Oboznamovanie s prácami vo výškach a nad voľnou hĺbkou v zmysle §3 vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z.
 • Oboznamovanie so zemnými prácami v zmysle §3 vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z.
 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Vedenie a aktualizácia agendy BOZP
 • Pravidelné kontroly BOZP
 • Šetrenie pracovných úrazov
 • Prítomnosť pri kontrolách BOZP inšpektorátom práce
 • BOZP poradenstvo
 • Lekárničky prvej pomoci, piktogramy a ostatné značenie BOZP
 • Audit BOZP (hĺbková kontrola stavu BOZP s odporúčaniami)
 • Skúšky na požívanie alkoholických nápojov a iných omamných látok
 • Organizovanie "dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci" účelom ktorého je povzdvihnutie kultúry BOZP v konkrétnej spoločnosti. Hravými metódami a formami vštepovať zamestnancom dôležitosť BOZP či už z hľadiska sociálneho alebo ekonomického
 • Koordinácia zasadnutia komisie BOZP
 • Oboznamovanie zástupcov zamestnancov pre BOZP

V prípade záujmu o naše služby alebo produkty nás neváhajte kontaktovať:

Západoslovenský región:
Ing. Tomáš Vyskoč
vyskoc@ibp.sk

Stredoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

Východoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk


Služby BOZP, OPP, PZS

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva