Kurz pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z.

hour_glass
3 hodiny
Rozsah kurzu
map-location
Bratislava, Žilina, Košice, Kdekoľvek
Miesto konania
price-tag-klub-ibp
50,00 € bez DPH (60,00 € s 20% DPH)
Cena pre členov klubu IBP
price-tag
60,00 € bez DPH (72,00 € s 20% DPH)
Cena
Odborné školenie
Odborné školenie
Video kurz
Video kurz
V reálnom čase cez PC, tablet alebo smartfón.
Zo zákona
Zo zákona
Kurz potrebný zo zákona

Kurz pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

Program kurzu pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. je zameraný na oboznamovanie bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, požiarnych technikov a osôb bez elektrotechnického vzdelania s právnymi predpismi v oblasti BOZP pri práci na elektrických zariadeniach. Cieľom kurzu je získanie odbornej spôsobilosti na výkon požadovanej práce.

Po úspešnom absolvovaní kurzu bude účastníkom vydaný certifikát o odbornej spôsobilosti na § 20 – poučená osoba s celoštátnou platnosťou.

§ 20 Poučená osoba

Poučená osoba je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá prichádza do styku s technickým zariadením elektrickým a obsluhuje ho. Musí byť preukázateľne poučená vo vzťahu k elektrickým zariadeniam v rozsahu vykonávanej činnosti a vycvičená v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Poučenie a vycvičenie môže vykonávať osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 21 až 24. Pri obsluhe technického zariadenia elektrického nízkeho napätia môže poučenie vykonať aj poučený pracovník, ktorý bol poverený touto činnosťou. O poučení sa vydáva písomný doklad - zápis o poučení, v ktorom je uvedený rozsah poučenia a podpis školiteľa a poučeného.

§ 20 Poučená osoba v oblasti elektrických zariadení

Poučená osoba v oblasti elektrických zariadení môže vykonávať nasledujúce činnosti:

 1. Jednoduché obslužné práce na elektrických zariadeniach:

  • Zapínanie a vypínanie elektrických zariadení (napr. svietidlá, bežné spotrebiče).
  • Nastavovanie jednoduchých parametrov elektrických zariadení podľa pokynov (napr. termostaty, regulátory).
 2. Bežná údržba elektrických zariadení:

  • Vykonávanie základných údržbových prác, ako je čistenie a kontrola elektrických zariadení (napr. odstraňovanie prachu z elektrických rozvádzačov, kontrola vizuálneho stavu kabeláže).
  • Výměna spotrebného materiálu, ako sú žiarovky, poistky, alebo batérie.
 3. Monitorovanie a hlásenie porúch:

  • Sledovanie prevádzky elektrických zariadení a hlásenie akýchkoľvek anomálií alebo porúch nadriadeným alebo odborným spôsobilým osobám.
  • Vykonávanie jednoduchých kontrol a meraní podľa inštrukcií (napr. kontrola indikátorov, meranie teploty).
 4. Pomocné práce pri odborných činnostiach:

  • Asistencia odborným spôsobilým osobám pri zložitejších opravách a údržbe elektrických zariadení.
  • Príprava pracoviska pre odborné zásahy, ako napríklad odpojenie zariadení od siete pod dohľadom odborníka.

Je dôležité, aby poučená osoba bola dôkladne poučená o rizikách spojených s elektrickými zariadeniami a aby dodržiavala všetky bezpečnostné predpisy a pokyny. Pri všetkých týchto činnostiach musí byť zabezpečené, že poučená osoba nevykonáva práce, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre jej zdravie alebo bezpečnosť, pokiaľ nemá na to dostatočnú kvalifikáciu a oprávnenie.

Aktuality

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23.09. - 18.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz
Termín: 17. - 18.07.2024 - prihlásiť sa
Termín: 01. - 02.08.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21. - 22.08.2024 - prihlásiť sa
...viac termínov


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23. - 24.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)
Termín: E-learnig - kedykoľvek - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 21.10. - 15.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 16. - 18.09.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)
Termín: 28. - 30.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Akreditovaný kurz Lektor
Termín: 25.11. - 06.12.2024 - prihlásiť sa (video kurz + prezenčne BA)


Celoslovenský aktualizačný seminár​​​​​​​ - Permon
Termín: 09. - 11.10.2024 - prihlásiť sa


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov
Termín: 20.09. - 30.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


​​​​​​​Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 12.09.2024 - prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 10.10.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21.11.2024 - prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - online
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa


 

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva