Základná odborná príprava bezpečnostných technikov

calendar
23.09. - 18.10.2024
Termín konania
clock
8:00 - 15:00
Čas konania
hour_glass
176 hodín
Rozsah kurzu
map-location
Video kurz,
Miesto konania
price-tag-klub-ibp
450,00 € bez DPH (540,00 € s 20% DPH)
Cena pre členov klubu IBP
price-tag
460,00 € bez DPH (552,00 € s 20% DPH)
Cena
E-learning 50%
E-learning 50%
časť kurzu je e-learnig a časť prezenčne
Odborné školenie
Odborné školenie
REPAS
REPAS
Vami vybraný termín:
23.09. - 18.10.2024 Termín konania
Bratislava - E-learning 50% E-learning 50%
460,00 € bez DPH (552,00 € s 20% DPH)
450,00 € bez DPH (540,00 € s 20% DPH) klub IBP
Registračný formulár - prihláška na termín 23.09. - 18.10.2024
* - povinné údaje1 x 552,00 € s DPH
spolu k úhrade: 552,00 € s DPH
Kontaktná osoba: vzdelavanie@ibp.sk, 0905 812 407
Ďalšie termíny: Aktuálne neprebiehajú žiadne ďalšie kurzy

Termíny počas, ktorých sa účastník pripája na kurz  cez Zoom, termíny samoštúdia:
1. sústredenie: online- cez ZOOM 23.09. - 27.09.2024
2. sústredenie: e-learning - online  30.09. - 11.10.2024
3. sústredenie: online- cez ZOOM  14.10. - 18.10.2024 

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov (BT)Kurzy a školenia BOZP, bezpečnostný technik

Naša základná odborná príprava bezpečnostných technikov (BT) je organizovaná na základe novely zákona č. 124/2006 Z. z., platnej od 01.01.2023. Tento kurz je určený na oboznámenie účastníkov s najnovšími legislatívnymi zmenami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na prípravu k úspešnému absolvovaniu skúšok na Národný inšpektorát práce (NIP SR).

Kurz prebieha kombináciou online a e-learningu, čo umožňuje maximálnu flexibilitu.

- Prvý týždeň prebieha online formou video kurzu cez aplikáciu Zoom v reálnom čase, kde môžete priamo komunikovať s lektorom a ostatnými účastníkmi.

- Druhý a tretí týždeň prebieha formou e-learning, ktorý môžete absolvovať kedykoľvek na PC, notebuku, tablete alebo smartfóne s pripojením na internet, čo vám umožňuje sa pripájať a odpájať podľa vlastného rozvrhu.

- Posledný, štvrtý týždeň, prebieha opäť online, pričom posledný deň sú skúšky prezenčnou formou v našom školiacom stredisku v Bratislave.Kurzy a školenia BOZP, bezpečnostný technik

Podmienky pre zaradenie do kurzu:

 • Ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Prihláste sa ešte dnes! Zabezpečte si svoje miesto v kurze a zvyšujte svoju kvalifikáciu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Kontaktujte nás pre viac informácií a rezervujte si svoje miesto.

 

Ako Získať Osvedčenie BT

Chcete získať osvedčenie BT (Bezpečnostný Technik)? Postupujte podľa nasledujúcich krokov a získajte potrebné oprávnenie.

1. Podanie Prihlášky a Odborná Príprava

Najskôr sa prihláste a absolvujte náš kurz Základná odborná príprava bezpečnostných technikov

Ak sa stále cítite neisto pred skúškou BT na NIP, môžete u nás absolvovať špeciálny kurz prípravy ku skúškam. Absolventi našej prípravy majú 100% úspešnosť pri skúškach.

2. Žiadosť na NIP o Vykonanie Skúšky

Po ukončení odbornej prípravy podajte žiadosť na Národný inšpektorát práce (NIP) o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia BT. K žiadosti priložte:

 • Úradne overený doklad o vzdelaní
 • Originál alebo úradne overený doklad o absolvovaní odbornej prípravy bezpečnostného technika
 • Doklad o úhrade správneho poplatku

3. Pozvánka na Skúšku

Po schválení žiadosti Akreditačnou komisiou NIP vám bude tri týždne pred termínom skúšky poštou zaslaná pozvánka. Ak máte aktivovanú elektronickú schránku, pozvánka bude automaticky zaslaná tam.

4. Vydanie Osvedčenia BT

Po úspešne absolvovanej skúške vám bude vydané osvedčenie BT.

Záver

Získať osvedčenie BT je proces, ktorý vyžaduje odbornú prípravu a splnenie všetkých administratívnych krokov. Sledovaním vyššie uvedených krokov môžete úspešne získať potrebné osvedčenie a zabezpečiť si kvalifikáciu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

 

§ 23 Bezpečnostný technik
(1) Bezpečnostným technikom je fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika (ďalej len „osvedčenie bezpečnostného technika“) vydané Národným inšpektorátom práce.
(2) Podmienkou na vydanie osvedčenia bezpečnostného technika je, že žiadateľ
a) získal úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvoval odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov a úspešne vykonal skúšku bezpečnostného technika,
b) získal odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na oprávnenej škole, ktorá obsah a rozsah študijného zamerania bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vymedzila po dohode s Národným inšpektorátom práce, a tak získala oprávnenie na výchovu a vzdelávanie bezpečnostného technika (ďalej len „škola“), a úspešne vykonal skúšku bezpečnostného technika alebo
c) má najmenej päťročnú prax inšpektora práce.28)
(3)Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na základe žiadosti; žiadateľ o osvedčenie bezpečnostného technika podľa odseku 2 písm. c) môže podať žiadosť o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika najneskôr do dvoch rokov od skončenia vykonávania činnosti inšpektora práce. Žiadateľ v žiadosti o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu a k žiadosti priloží
a) doklad o získaní úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a doklad o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov, ak žiada o osvedčenie bezpečnostného technika podľa odseku 2 písm. a),
b) doklad o získaní odborného vzdelania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na škole, ak žiada o osvedčenie bezpečnostného technika podľa odseku 2 písm. b),
c) doklad o najmenej päťročnej praxi inšpektora práce, ak žiada o osvedčenie bezpečnostného technika podľa odseku 2 písm. c),
d) doklad o zaplatení správneho poplatku.

(4) Skúška bezpečnostného technika sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce z radov odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Členom skúšobnej komisie musí byť najmenej jeden bezpečnostný technik a najmenej jeden inšpektor práce s odbornou praxou inšpektora práce najmenej tri roky. Skúška bezpečnostného technika pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Dátum konania skúšky bezpečnostného technika Národný inšpektorát práce písomne oznámi žiadateľovi najmenej tri týždne vopred.

(5) Podmienkou úspešného vykonania skúšky bezpečnostného technika žiadateľom je preukázanie znalosti právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosti uplatňovať ich a znalosti požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosti prakticky ich vykonávať; okruh požiadaviek Národný inšpektorát práce zverejňuje obvyklým spôsobom.

(6) Žiadateľ, ktorý vykonal skúšku bezpečnostného technika neúspešne, môže do šiestich mesiacov odo dňa neúspešne vykonanej skúšky bezpečnostného technika požiadať Národný inšpektorát práce o opakovanie skúšky bezpečnostného technika.

(7) Národný inšpektorát práce zastaví konanie o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika, ak sa žiadateľ nedostavil na skúšku bezpečnostného technika alebo na opakovanie skúšky bezpečnostného technika bez ospravedlnenia, nepožiadal o opakovanie skúšky bezpečnostného technika podľa odseku 6 alebo opakovanú skúšku bezpečnostného technika vykonal neúspešne.

(8) Národný inšpektorát práce vydá žiadateľovi osvedčenie bezpečnostného technika do 15 dní odo dňa úspešne vykonanej skúšky bezpečnostného technika alebo do 30 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika, ak žiadateľ žiada o osvedčenie bezpečnostného technika podľa odseku 2 písm. c).

Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas a obsahuje:
a) názov a sídlo Národného inšpektorátu práce,
b) ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, na základe ktorého sa vydáva osvedčenie bezpečnostného technika,
c) evidenčné číslo osvedčenia bezpečnostného technika,
d) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu bezpečnostného technika,
e) dátum vykonania skúšky bezpečnostného technika; to neplatí pre osvedčenie bezpečnostného technika vydané na základe splnenia podmienky podľa odseku 2 písm. c),
f) dátum a miesto vydania osvedčenia bezpečnostného technika,
g) meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie; to neplatí pre osvedčenie bezpečnostného technika vydané na základe splnenia podmienky podľa odseku 2 písm. c) a osvedčenie vydané podľa odseku 12,
h) odtlačok pečiatky, meno, priezvisko, funkciu a podpis zástupcu Národného inšpektorátu práce.

(9) Bezpečnostný technik je povinný do piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia bezpečnostného technika absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je bezpečnostný technik povinný absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v osvedčení bezpečnostného technika dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy a zároveň vydá bezpečnostnému technikovi písomné potvrdenie o jej absolvovaní.

(10) Osvedčenie bezpečnostného technika stráca platnosť
a) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia bezpečnostného technika podľa § 25 ods. 1,
b) ak bezpečnostný technik neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu.

(11) Bezpečnostný technik, ktorému bolo odobraté osvedčenie bezpečnostného technika, môže opätovne požiadať o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia bezpečnostného technika.
(12) Národný inšpektorát práce je povinný po overení zmeny mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu bezpečnostného technika bezplatne vydať bezpečnostnému technikovi nové osvedčenie bezpečnostného technika, ak písomne oznámi zmenu svojho mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu a priloží pôvodné osvedčenie bezpečnostného technika.

Fyzická osoba môže činnosť bezpečnostného technika namiesto osvedčenia bezpečnostného technika vykonávať na základe platného dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti;19c) na tento doklad sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 9 až 14 a § 25 ods. 1.“.

Osvedčenie bezpečnostného technika vydané pred 01. januárom 2023 stráca platnosť najneskôr 01. januára 2025. Fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 01. januárom 2023 môže do straty platnosti tohto osvedčenia podľa prvej vety vykonávať činnosti, ktoré bol oprávnený vykonávať bezpečnostný technik podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022. Zamestnávateľ môže do 31. decembra 2024 zabezpečiť vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby fyzickou osobou s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 01. januárom 2023 v rozsahu, v ktorom bol oprávnený tieto úlohy vykonávať bezpečnostný technik podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022. Národný inšpektorát práce odoberie osvedčenie bezpečnostného technika fyzickej osobe podľa druhej vety, ak táto fyzická osoba pri plnení odborných činností závažným spôsobom alebo opakovane konala v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Fyzická osoba s platným osvedčením autorizovaného bezpečnostného technika vydaným pred 01. januárom 2023 je fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika. U fyzickej osoby podľa prvej vety lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 23 ods. 9 v znení účinnom od 01. januára 2023 začala plynúť odo dňa vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika alebo odo dňa ukončenia predchádzajúcej odbornej prípravy pred 01. januárom 2023.
Konanie o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika začaté pred 01. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022; Národný inšpektorát práce vydá žiadateľovi osvedčenie bezpečnostného technika.“.

Aktuality

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23.09. - 18.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz
Termín: 17. - 18.07.2024 - prihlásiť sa
Termín: 01. - 02.08.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21. - 22.08.2024 - prihlásiť sa
...viac termínov


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23. - 24.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)
Termín: E-learnig - kedykoľvek - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 21.10. - 15.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 16. - 18.09.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)
Termín: 28. - 30.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Akreditovaný kurz Lektor
Termín: 25.11. - 06.12.2024 - prihlásiť sa (video kurz + prezenčne BA)


Celoslovenský aktualizačný seminár​​​​​​​ - Permon
Termín: 09. - 11.10.2024 - prihlásiť sa


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov
Termín: 20.09. - 30.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


​​​​​​​Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 12.09.2024 - prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 10.10.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21.11.2024 - prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - online
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa


 

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva