Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz

calendar
25. - 26.06.2024
Termín konania
clock
8:00 - 15:00
Čas konania
hour_glass
16 hodín
Rozsah kurzu
map-location
Video kurz,
Miesto konania
price-tag-klub-ibp
110,00 € bez DPH (132,00 € s 20% DPH)
Cena pre členov klubu IBP
price-tag
120,00 € bez DPH (144,00 € s 20% DPH)
Cena
Odborné školenie
Odborné školenie
Video kurz
Video kurz
V reálnom čase cez PC, tablet alebo smartfón.
Vami vybraný termín:
25. - 26.06.2024 Termín konania 8:00 - 15:00
Čas konania
Bratislava - Video kurz Video kurz
120,00 € bez DPH (144,00 € s 20% DPH)
110,00 € bez DPH (132,00 € s 20% DPH) klub IBP
Registračný formulár - prihláška na termín 25. - 26.06.2024
* - povinné údaje1 x 144,00 € s DPH
spolu k úhrade: 144,00 € s DPH
Kontaktná osoba: vzdelavanie@ibp.sk, 0905 812 407

Kurz organizujeme na základe novely zákona č. 124/2006 Z. z. platnej od 01.01.2023. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s novelou legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vybraných oblastí, ktoré sú potrebné k úspešnému absolvovaniu skúšok na NIP SR. 

Na kurze budú preberané aktuálne spracované otázky.
Absolventi našej prípravy ku skúškam majú 100% úspešnosť pri skúškach.

BONUS:  účastníci získajú aktuálne právne predpisy, vypracované otázky a testy na skúšku na NIP SR

Nemám osvedčenie BT a chcem ho získať. Ako mám postupovať?

Záujemca o BT si podá prihlášku u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá má vydané oprávnenie na činnosť 01.2 a absolvuje odbornú prípravu. Po absolvovaní odbornej prípravy si podá žiadosť na NIP o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia BT, ku ktorej doloží úradne overený doklad o vzdelaní, originál alebo úradne overený doklad o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie BT a doklad o úhrade správneho poplatku 33€. Následne po schválení žiadosti v Akreditačnej komisii NIP mu bude tri týždne pred termínom skúšky poštou zaslaná pozvánka na skúšku BT. Upozorňujeme, že ak má žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku, pozvánka na skúšku BT je automaticky zasielaná do tejto elektronickej schránky. Po úspešne absolvovanej skúške bude žiadateľovi vydané osvedčenie BT.

Ak žiadateľ získal doklad o odbornom vzdelaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na škole (ďalej „doklad“), tak zašle na NIP žiadosť o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia BT, ku ktorej doloží tento doklad spolu s úradne overeným dokladom o vzdelaní a doklad o úhrade správneho poplatku 33€. Následne po schválení žiadosti v Akreditačnej komisii NIP, mu bude tri týždne pred termínom skúšky poštou zaslaná pozvánka na skúšku BT. Upozorňujeme, že ak má žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku, pozvánka na skúšku BT je automaticky zasielaná do tejto elektronickej schránky. Po úspešne absolvovanej skúške bude žiadateľovi vydané osvedčenie BT.

Som BT. Stratí moje osvedčenie BT platnosť?

Ten, kto má vydané osvedčenie BT do 31. 12. 2022 bude mať možnosť od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2024 získať osvedčenie BT vydané NIP. To znamená, že zašle na NIP žiadosť o vydanie osvedčenia BT, doloží úradne overený doklad o vzdelaní, predloží úradne overené platné osvedčenie BT a správny poplatok vo výške 33€. Následne bude žiadosť predložená na schválenie do Akreditačnej komisie NIP a tri týždne pred termínom skúšky bude žiadateľovi zaslaná pozvánka na skúšku BT.

Z dôvodu vyššie uvádzaných lehôt, odporúčame žiadosť o vydanie osvedčenia BT zaslať najneskôr do konca septembra 2024. Osvedčenie BT musí byť vydané v roku 2024, nakoľko 01. 01. 2025 pôvodné vydané osvedčenie BT stráca platnosť podľa § 39k ods.2 zákona č. 124/2006 Z. z. vznp. Upozorňujeme aj na situáciu neúspešne vykonanej skúšky BT, kedy má žiadateľ možnosť požiadať o vykonanie opakovanej skúšky v lehote do 6 mesiacoch po neúspešne vykonanej skúške. Lehota oznámiť žiadateľovi termín opakovanej skúšky najmenej tri týždne vopred platí.

Žiadosti je možné zasielať až po termíne 01. 01. 2023.

Ako prebieha skúška BT?

Skúška BT sa skladá s písomnej časti a ústnej časti. Otázky na písomnú a ústnu časť skúšky sú zverejnené na web stránke NIP. V písomnej časti žiadateľ absolvuje test, ktorý pozostáva zo 40 otázok. Test má možnosť žiadateľ absolvovať aj online. Ak je test úspešný na 75 a viac percent, t. j. 30 a viac otázok je vyznačených správne, tak žiadateľ postupuje na ústnu časť skúšky, kde si vyťahuje z troch okruhov otázok po jednej otázke (spolu 3 otázky) a následne odpovedá pred skúšobnou komisiou. Po odpovedi a sčítaní bodov za jednotlivé odpovede má oznámený výsledok skúšky. Ak je úspešný, NIP mu vydá osvedčenie BT. Zoznam vydaných osvedčení BT je zverejnený na web stránke NIP.

V prípade, že skúška na bezpečnostného technika bude neúspešná, žiadateľ má možnosť požiadať o vykonanie opakovanej skúšky. Žiadosť o vykonanie opakovanej skúšky musí podať do 6 mesiacoch po neúspešne vykonanej skúške.

ZDROJ: Zmena zákona č. 124/2006 od 1. januára 2023 - Národný inšpektorát práce (gov.sk)

 Aktuálne prílohy nájdete na: Prílohy - Zmena zákona č. 124/2006 od 1. januára 2023 - Národný inšpektorát práce (gov.sk)
žiadosť o vydanie osvedčenia BT – inšpektor práce (14 kB)
- žiadosť o vydanie osvedčenia BT – bezpečnostný technik pred 1.1.2023 (14 kB)
- žiadosť o opakovanú skúšku BT (15 kB)
- Informovany suhlas dotknutej osoby so spracuvanim osobnych udajov (373 kB)
- ziadost-o-vydanie-osvedcenia-BT-po-absolvovani-odbornej-pripravy (15 kB)

 

§ 23 Bezpečnostný technik

(1) Bezpečnostným technikom je fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika (ďalej len „osvedčenie bezpečnostného technika“) vydané Národným inšpektorátom práce.

(2) Podmienkou na vydanie osvedčenia bezpečnostného technika je, že žiadateľ

 • a) získal úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvoval odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov a úspešne vykonal skúšku bezpečnostného technika,
 • b) získal odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na oprávnenej škole, ktorá obsah a rozsah študijného zamerania bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vymedzila po dohode s Národným inšpektorátom práce, a tak získala oprávnenie na výchovu a vzdelávanie bezpečnostného technika (ďalej len „škola“), a úspešne vykonal skúšku bezpečnostného technika alebo
 • c) má najmenej päťročnú prax inšpektora práce.28)

(3) Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na základe žiadosti; žiadateľ o osvedčenie bezpečnostného technika podľa odseku 2 písm. c) môže podať žiadosť o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika najneskôr do dvoch rokov od skončenia vykonávania činnosti inšpektora práce. Žiadateľ v žiadosti o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu a k žiadosti priloží

 • a) doklad o získaní úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a doklad o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov, ak žiada o osvedčenie bezpečnostného technika podľa odseku 2 písm. a),
 • b) doklad o získaní odborného vzdelania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na škole, ak žiada o osvedčenie bezpečnostného technika podľa odseku 2 písm. b),
 • c) doklad o najmenej päťročnej praxi inšpektora práce, ak žiada o osvedčenie bezpečnostného technika podľa odseku 2 písm. c),
 • d) doklad o zaplatení správneho poplatku.

(4) Skúška bezpečnostného technika sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce z radov odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Členom skúšobnej komisie musí byť najmenej jeden bezpečnostný technik a najmenej jeden inšpektor práce s odbornou praxou inšpektora práce najmenej tri roky. Skúška bezpečnostného technika pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Dátum konania skúšky bezpečnostného technika Národný inšpektorát práce písomne oznámi žiadateľovi najmenej tri týždne vopred.

(5) Podmienkou úspešného vykonania skúšky bezpečnostného technika žiadateľom je preukázanie znalosti právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosti uplatňovať ich a znalosti požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosti prakticky ich vykonávať; okruh požiadaviek Národný inšpektorát práce zverejňuje obvyklým spôsobom.

(6) Žiadateľ, ktorý vykonal skúšku bezpečnostného technika neúspešne, môže do šiestich mesiacov odo dňa neúspešne vykonanej skúšky bezpečnostného technika požiadať Národný inšpektorát práce o opakovanie skúšky bezpečnostného technika.

(7) Národný inšpektorát práce zastaví konanie o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika, ak sa žiadateľ nedostavil na skúšku bezpečnostného technika alebo na opakovanie skúšky bezpečnostného technika bez ospravedlnenia, nepožiadal o opakovanie skúšky bezpečnostného technika podľa odseku 6 alebo opakovanú skúšku bezpečnostného technika vykonal neúspešne.

(8) Národný inšpektorát práce vydá žiadateľovi osvedčenie bezpečnostného technika do 15 dní odo dňa úspešne vykonanej skúšky bezpečnostného technika alebo do 30 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie osvedčenia bezpečnostného technika, ak žiadateľ žiada o osvedčenie bezpečnostného technika podľa odseku 2 písm. c).

(9) Bezpečnostný technik je povinný do piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia bezpečnostného technika absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je bezpečnostný technik povinný absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v osvedčení bezpečnostného technika dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy a zároveň vydá bezpečnostnému technikovi písomné potvrdenie o jej absolvovaní.

 

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva