Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci

calendar
21.11.2024
Termín konania
clock
od 08:00
Čas konania
map-location
Video kurz,
Miesto konania
price-tag-klub-ibp
70,00 € bez DPH (84,00 € s 20% DPH)
Cena pre členov klubu IBP
price-tag
80,00 € bez DPH (96,00 € s 20% DPH)
Cena
Akreditovaný kurz
Akreditovaný kurz
Odborné školenie
Odborné školenie
Zo zákona
Zo zákona
Kurz potrebný zo zákona
Vami vybraný termín:
21.11.2024 Termín konania od 08:00
Čas konania
Kdekoľvek -
80,00 € bez DPH (96,00 € s 20% DPH)
70,00 € bez DPH (84,00 € s 20% DPH) klub IBP
Registračný formulár - prihláška na termín 21.11.2024
* - povinné údaje1 x 96,00 € s DPH
spolu k úhrade: 96,00 € s DPH
Kontaktná osoba: vzdelavanie@ibp.sk, 0905 812 407

Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci (základná aj aktualizačná)


Odborná príprava na prácu s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest základná aj aktualizačná po 5 rokoch je určená pre zamestnancov na stavbách s výskytom azbestu v zmysle § 9 NV SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou prachu z azbestu, osoby  pripravujúce sa na pracovné činnosti pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach spojených s manipuláciou s materiálmi obsahujúcimi azbest a s expozíciou azbestovému prachu a pre osoby zodpovedné za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. 

Cieľom odbornej prípravy na prácu s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi  predpismi o ochrane zdravia, s bezpečnými pracovnými postupmi vrátane nebezpečných účinkov azbestu na zdravie človeka. 

Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb s celoštátnou platnosťou, ktorá je akreditovaná MŠ SR pod číslom: 2213/2024/7/2.

Uskladňovať a likvidovať odpad obsahujúci azbest môže len inštitúcia oprávnená nakladať s nebezpečným odpadom.

Škodlivosť azbestu

Pre človeka je azbest nebezpečný najmä svojimi voľne poletujúcimi mikroskopickými vláknami. Pri nechránenej expozícii neviditeľné vlákna o dĺžke 5μ a hrúbke 3μ pri inhalácii (nadýchaní) vnikajú do pľúc. Vzhľadom k svojej pevnosti a ostrosti vlákna prenikajú až do bunkových stien výstelky pľúc. Samočistiaci efekt pľúc, ktorý dokáže ľudský organizmus pri odkašliavaní zbavovať pľúca prachu v tomto prípade nefunguje. Dlhodobým účinkom vlákien azbestu na organizmus vznikajú ochorenia.

Ochorenia zapríčinené expozíciou azbestu:

 • pľúcna azbestóza (postupná náhrada pľúcneho tkaniva väzivom) - sprevádza ju dráždivý kašeľ, vykašľávanie, neurčitý tlak v hrudníku, postupne sa zhoršujúca dýchavičnosť a konečná srdcovo-pľúcna nedostatočnosť,
 • pľúcna rakovina, mezoteliom - ochorenie výstelky brušnej dutiny, prípadne rakovina gastrointestinálneho systému.

Dôležité upozornenie:

 • Latentná doba medzi začiatkom expozície azbestu a vznikom ochorení je 20 až 40 rokov.
 • Neexistuje nijaká známa bezpečná úroveň vystavenia sa účinkom azbestu. Nie je určená prahová dávka azbestovej expozície (nie je určené neškodné množstvo nadýchania sa azbestových vlákien)
 • Čím viac ste vystavený azbestovej expozícii, tým väčšie je riziko, že vás postihne choroba súvisiaca s azbestom

Kde sa nachádza, kde sním prídeme do styku?

 • steny, priečky (izolačné panely v medzistenách),
 • stavebné fasády, podhľady a obklady vonkajších plášťov budov,
 • protipožiarny nástrek na oceľových konštrukciách,
 • izolácia na oceľových konštrukciách budov,
 • podhľadové konštrukcie (ako ochrana proti ohňu v stropných predeloch),
 • strechy (hlavne ako azbestocementové produkty, tzv. eternit),
 • stropnice kancelárií,
 • dekoratívne obklady a nátery,
 • podlahové kachličky, podlahy s linoleom,
 • kotle s tepelnou izoláciou,
 • tepelná izolácia na vykurovacích telesách a kotloch,
 • elektroinštalácia, dvere,
 • vodovodné a odpadové potrubné siete.

Azbest sa v minulosti používal najmä v tepelnoizolačných materiáloch, ako sú

 • tepelnoizolačné dosky používané na oplášťovanie budov,
 • protipožiarne nástreky a nátery,
 • v elektroizolačných materiáloch,
 • ohňovzdorných textilných materiáloch.

 

Podrobné informácie nájdete na www.uvzsr.sk:

- Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pre fyzické osoby - podnikateľov alebo právnické osoby

- Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pre fyzické osoby alebo založené právnické osoby


Ochrana zamestnancov pri práci s azbestom (§ 41 zákona č. 355/2007 z. Z.)

Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích  prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach (ďalej len „odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb“), možno vykonávať len na základe oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (ďalej len „oprávnenie“) vydaného úradom verejného zdravotníctva, alebo dokladu z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel alebo je z neho zrejmé, že táto skutočnosť je preukázaná.

Oprávnenie sa na základe dokumentácie s opisom činnosti a používaných pracovných postupov alebo technológie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a technického vybavenia vydáva na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb:

-          v interiéroch budov s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému,
-          v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom,
-          v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača.

 

 

 

Aktuality

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23.09. - 18.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz
Termín: 17. - 18.07.2024 - prihlásiť sa
Termín: 01. - 02.08.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21. - 22.08.2024 - prihlásiť sa
...viac termínov


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23. - 24.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)
Termín: E-learnig - kedykoľvek - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 21.10. - 15.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 16. - 18.09.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)
Termín: 28. - 30.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Akreditovaný kurz Lektor
Termín: 25.11. - 06.12.2024 - prihlásiť sa (video kurz + prezenčne BA)


Celoslovenský aktualizačný seminár​​​​​​​ - Permon
Termín: 09. - 11.10.2024 - prihlásiť sa


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov
Termín: 20.09. - 30.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


​​​​​​​Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 12.09.2024 - prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 10.10.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21.11.2024 - prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - online
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa


 

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva