Workshop životné prostredie - Povinnosti pri nakladaní s odpadmi a obalmi

hour_glass
5 hodín
Rozsah kurzu
price-tag-klub-ibp
108,33 € bez DPH (130,00 € s 20% DPH)
Cena pre členov klubu IBP
price-tag
116,67 € bez DPH (140,00 € s 20% DPH)
Cena
Záujemca o kurz

Toto nie je záväzná prihláška na kurz.

Ďalšie termíny:
Kontaktná osoba:
Stanislav Baláž
0911 177 515

Odborný workshop je zameraný na problematiku nakladania s odpadmi a praktické skúsenosti s uplatňovaním novelizovaného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a nových vykonávacích predpisoch – vyhláškach.

Ako sa zmení odpadová legislatíva od roku 2020?
Ako evidovať odpady a ako vypracovať po novom ročné ohlásenie pre rok 2019?

Lektor :
Ing. Tomáš Schabjuk - expert na odpadové hospodárstvo, riaditeľ  spoločnosti  Odpadový hospodár s.r.o., v ktorej pomáha a radí firmám a obciam ako efektívnejšie nakladať s odpadmi. Pracoval pre jednu z najväčších odpadových firiem na Slovensku - Márius Pedersen, a. s. Pred 5 rokmi sa osamostatnil a spolu s manželkou založil vlastnú poradenskú spoločnosť. Je držiteľom odbornej spôsobilosti pre vydávanie odborných posudkov a pre autorizované činnosti v odpadovom hospodárstve.

Teória:
- Povinnosti firiem v odpadovom hospodárstve - od skladovania odpadov až po ich expedíciu. Zákon o odpadoch č. 79/2015 a jeho vplyv na náklady firiem
- Evidencia odpadov = kameň úrazu. Evidenčná vyhláška, správne zaraďovanie odpadov  podľa Katalógu odpadov - Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.
- Rozšírená zodpovednosť výrobcov za obaly, neobalové výrobky, batérie, pneumatiky, elektro a vozidlá -  krkolomná oblasť s veľkým dosahom na povinnosti a náklady firiem.
- Súhlasy. Aké súhlasy musia mať firmy vybavené? Vyhláška, ktorou sa ustanovujú pravidlá k zákonu o odpadoch. Bude treba v roku 2020 všetky súhlasy skontrolovať?

Prax:
- Spôsoby vypĺňania evidencií a hlásení podľa novej metodiky od roku 2020
- Poznatky z praktického uplatňovania Zákona o ODPADOCH a príklady správnej praxe
- Modelové príklady firiem v odpadovom hospodárstve
- Evidenčné a ohlasovacie povinnosti za rok 2019
- Riešenie modelových situácií v OH pre pôvodcov odpadu a výrobcov obalov
- Otestujte sa – online test s témami v odpadovom hospodárstve
- Konzultácie  účastníkov – riešenie konkrétnych problémov