Kurzy elektrotechnikov s preskúšaním na § 21, § 22, § 23 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.


12. 2. – 13. 2. 2019
24 hodín
08:00 – 16:00
Prednášková miestnosť, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
100.8 EUR (84 EUR bez DPH)
90 EUR (75 EUR bez DPH) - Zľava platí pre členov klubu IBP • registračný formulár nájdete na našej webovej stránke www.ibp.sk, kde sa môžete bezplatne registrovať ako fyzická osoba, živnostník, podnikateľ alebo firma
Elektrotechnika

Kurz elektrotechnikov s preskúšaním na § 21, § 22, § 23


Kurz elektrotechnikov s preskúšaním na § 21, § 22, § 23 realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. na základe schváleného projektu Národným inšpektorátom práce pod č. oprávnenia VVZ-0629/07-05.1.

Kurz elektrotechnikov na § 21, § 22, § 23 je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Program kurzov na § 21, § 22, § 23 je zameraný na oboznamovanie účastníkov s právnymi predpismi v oblasti BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.

Po úspešnom absolvovaní kurzu elektrotechnikov na § 21, § 22, § 23 účastníci získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoštátnou platnosťou. Pre získanie osvedčenia bez obmedzenia napätia a osvedčenia pre objekt s nebezpečenstvom výbuchu (B) je príplatok za každé 30,00 € s DPH.

BONUS: účastníci získajú príručku - Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

§ 21 - elektrotechnik (18 hodín)

§ 22 - samostatný elektrotechnik (21 hodín)

§ 23 - elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky (24 hodín)


Príloha č. 11 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.
ODBORNÉ VZDELANIE A ODBORNÁ PRAX PRE JEDNOTLIVÉ STUPNE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA ČINNOSŤ NA TECHNICKÝCH ZARIADENIACH
a) Revízny technik podľa § 16 ÚSO 5 rokov
2 roky
b) Samostatný elektrotechnik podľa § 22
  do 1 000 V nad 1 000 V
pri činnosti vykonanej na technickom
zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu
vyučený,
ÚSO, VŠ
1 rok 2 roky
c) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23
  do 1 000 V nad 1 000 V
pri činnosti vykonávanej na technickom
zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu
vyučený 4 roky 5 rokov
ÚSO 3 roky 4 roky
2 roky 3 roky
d) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24
  skupina1)
E1 E2 E4, E5
1. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objekte triedy2) A a B1 vrátane bleskozvodu ÚSO 6 rokov 5 rokov 3 roky
4 roky 3 roky 1 rok
  skupina1)
E1 E2 E4, E5
2. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objekte2) triedy B vrátane bleskozvodu ÚSO 7 rokov 6 rokov 5 rokov
5 rokov 4 roky 3 roky
Vysvetlivky:
1)
Technické zariadenia elektrické z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok sa rozdeľujú na skupiny:
E1 – technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu,
E2 – technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu,
E4 – elektrický stroj, prístroj, rozvádzač,
E5 – elektrická prípojka nn.
2)
Objekty z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení elektrických sa rozdeľujú do tried:
A – objekt bez nebezpečenstva výbuchu,
B – objekt s nebezpečenstvom výbuchu,
B1 – objekt s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu technického zariadenia elektrického v regulačnej stanici plynu.
Mgr. Simona Fančovičová
0911 775 600
fancovicova.simona@ibp.sk
Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?