Workshop - Stal sa úraz, čo robiť?


Rozsah kurzu:
6 hodín
Kategória kurzu:
Semináre
Popis kurzu:

- Judikatúra pracovných úrazov
- Nedostatky pri vypisovaní záznamu o pracovnom úraze
- Príklady pracovných úrazov z praxe (aj zo zahraničia)
- Riešenie smrteľného pracovného úrazu, ťažkej ujmy na zdraví a choroby z povolania
- Zasielanie záznamov z pracovných úrazov, oznamovacie povinnosti
- Zmena klasifikácie pracovného úrazu
- Žiadosť o posúdenie závažnosti pracovného úrazu
- Jednotný systém vedenia dokumentácie BOZP
- Zodpovednosť bezpečnostného technika (ABT) za svoje služby
- Ako správne napísať zmluvu na bezpečnostnotechnické služby
- Zhodnotenie stavu BOZP v organizácii
- Správa o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu
- Ako predchádzať vzniku pracovného úrazu zo strany organizácie
- Audit BOZP u zamestnávateľa
- Aktuálne tlačivá na záznam o pracovnom úraze a záznam o lekárskej prehliadke
- Rôzne – ekonomické aspekty výkonu služby

Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?