ADR aktuálne zmeny 30.06.2019 - školenie


Rozsah kurzu:
3 hodiny
Kategória kurzu:
Ostatné
Popis kurzu:

Osoby, ktorých povinnosti sa týkajú cestnej prepravy nebezpečných vecí musia absolvovať školenie podľa požiadaviek upravujúcich prepravu nebezpečných vecí primerane k ich zodpovednosti a povinnostiam. Táto požiadavka sa musí použiť pre také osoby, ktoré pracujú ako:

  • prevádzkovateľ cestných vozidiel,
  • odosielateľ,
  • osoby, ktoré nakladajú alebo vykladajú nebezpečné veci
  • osoby v nákladnej doprave alebo agentúrach nákladnej dopravy
  • vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci v režime podlimitnej prepravy (bod 1.1.3.6) a nemajú ADR – osvedčenie o školení.

Pracovníci si pri školení musia uvedomiť osobnú zodpovednosť za bezpečnú manipuláciu a havarijné postupy pri mimoriadnej udalosti spolu s uvedomením si požiadaviek iných druhov dopravy, kde preprava nebezpečných vecí bude zahŕňať rôznorodé dopravné operácie.

Zamestanci musia byť preškolený podľa kapitoly 1.3.ADR

Školenie pracovníkov podieľajúcich sa na cestnej preprave nebezpečných vecí sa musí periodicky dopĺňať obnovovacím školením pri každej zmene ADR, t. j. v každom nepárnom roku a to máme aktuálne tento rok.

Cena kurzu: 70 € bez DPH (84 € s DPH 20%)
Miesto konania: Bratislava

Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?